Home

Vragenlijst voor ouders

Vragenlijst voor ouders - PDF Gratis downloa

 1. uten. De verwerking van de gegevens van de vragenlijsten gebeurt door de leidsters of de leidinggevende
 2. De Coördinatie Vragenlijst voor Ouders (CVO) is een screeningslijst om (schrijf)motorische problemen te inventariseren in het dagelijks leven bij kinderen van 5-15 jaar en dient ingevuld te worden door de ouders. De CVO bestaat uit vijftien items die ieder op een 4-punts Likertschaal lopend van 1 (deze omschrijving klopt helemaal niet voor mijn.
 3. De vragenlijst tool voor ouders kan door scholen en instellingen gebruikt worden om zelf de behoeften en prioriteiten van ouders ten aanzien van kindcentra in beeld te brengen. Bijvoorbeeld ter inventarisatie van denkbeelden in de voorbereidingsfase van de ontwikkeling van een kindcentrum of ter evaluatie van de voortgang in de uitvoeringsfase
 4. uten. Het is belangrijk dat u bij alle vragen . Nadere informati

Coördinatievragenlijst voor Ouders / Developmental

 1. uten. Leg uit, dat alle vragen ingevuld moeten worden en dat per vraag slechts 1 antwoord mag worden aangekruist
 2. Ouder -vragenlijst April 2005 Aan de ouders van de Anne Frankschool Wat vinden de ouders van onze school? Deze vraag willen we aan u stellen. U hebt deze enquête via uw oudste kind meegekregen. Misschien heeft u meer kinderen op onze school. Wilt u bi j het invullen van de vragen uitgaan van het oudste kind dat deze lijst heeft meegenomen
 3. VSOG: vragenlijst opvoedgedrag ouders en opvoeders. De Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag (VSOG) is een vragenlijst met 25 vragen die gaan over de manier waarop ouders en opvoeders opvoeden. De vragen gaan in op onderwerpen als belonen, straffen, het aanleren van regels en positieve betrokkenheid van ouders
 4. Exit-vragenlijst Jeugdhulp voor ouders 2018 (Ook versie voor pleegzorg en Arabische, Dari en Tigrinya vertaling beschikbaar) Cliënttevredenheid/ Zorgevaluatie tevredenheid, doelrealisatie, doelen, resultaat, toekomst, hulp, evaluatie, ouders, vader, moede
 5. Als genealogen moeten we ons altijd afvragen hoe we zo efficiënt mogelijk informatie kunnen vergaren. Wat zijn tijdens gesprekken met familieleden de beste vragen om te stellen? Hoe krijgen we een duidelijker beeld van het verleden van een familielid, vooral als de tijd beperkt is? Het is vaak heel moeilijk om op het moment zelf [

Vragenlijst voor ouders Kindcentra 202

Kant en klare vragenlijst voor het familie interview. Als je je goed hebt voorbereid en de familieleden hebt gekozen die je wilt gaan interviewen, is het tijd om een vragenlijst voor het familie interview te maken 'Stevig Ouderschap' is ondersteuning voor ouders met een pasgeboren kind, die om wat voor reden dan ook extra hulp en aandacht van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld in de vorm van een luisterend oor, tips of adviezen. De bijgaande vragenlijst is bedoeld om na te gaan of u voor deze extra steun in aanmerking komt Vragenlijst versie voor ouders, voor leerlingen en voor leerkrachten. Vragenlijst sociale responsiviteit:: Screeningslijst SRS (Social Responsiveness Scale) SEV (Sociaal emotionele vragenlijst) SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire): Voor ouders: kinderen van 3-4 jaar of kinderen van 4-16 jaar, vervolgvragenlijst 3-4 jaar, vervolgvragenlijst 4-16 jaar

Vragenlijst voor de ouders - PDF Gratis downloa

De Vragenlijst Gezinsfunctioneren volgens Ouders (VGFO) is een vragenlijst met 28 vragen over het functioneren van het gezin en de gezinsleden vanuit het perspectief van de ouders of opvoeders. Opvoeders vullen de VGFO in op papier of online via een website. Met deze vragenlijst krijg je zicht op: de basiszorg in het gezin; de opvoedin De VGFO is een door ouders in te vullen vragenlijst om problemen binnen het gezin in kaart te brengen. De lijst bestaat uit 63 uitspraken, waarbij de ouder aangeeft in hoeverre elke uitspraak op hem of haar van toepassing is. Aspecten die aan bod komen zijn: Basiszorg, sociale contacten, opvoedingsvaardigheden, jeugdbeleving, veiligheid in het gezin, individueel functioneren en partnerrelatie OKIV-R Vragenlijst voor ouders (set van 25 stuks)Doel van de testMet de OKIV-R onderzoekt men hoe de ouder de opvoedingsrelatie met het kind beoordeelt en omgekeerd. De beoordeling heeft betrekking op concrete onderlinge gedragingen en gevoelens Het boek Gedrag in Uitvoering (Smidts & Huizinga, 2017) is geschreven voor ouders en leerkrachten. In elk hoofdstuk staat één van de executieve functies centraal. Er wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van vaardigheden bij kinderen en jongeren Voor u ligt de vragenlijst over ouderbetrokkenheid. De vragenlijst is een onderdeel van het onderzoek dat ik uitvoer in het kader van mijn opleiding HBO Pedagogiek. Alle ouders/verzorgers van De Klimboom ontvangen deze vragenlijst. Ook de medewerkers van De Klimboom worden bevraagd op dit onderwerp

Vragenlijst Ouderpeiling. De standaard vragenlijst voor ouders bevat 70 vragen waarmee de verschillende aspecten van de school worden bevraagd. Zijn er ouders op school die de Nederlandse taal niet machtig zijn dan kunt vertalingen meeleveren die de ouders naast de vragenlijst kunnen leggen, zodat ook zij aan de Ouderpeiling mee kunnen doen De Coördinatie Vragenlijst voor Ouders (CVO) is een gestandaardiseerde vragenlijst waarin de ouders gericht wordt gevraagd naar hun mening over de motorische vaardigheden van hun kind. Daardoor worden de ouders zich meer bewust van de motoriek van hun kind en krijgt de kinderfysiotherapeut een duidelijk beeld van wat de ouders van de motoriek van hun kind vinden De vragenlijst gaat in op hoe alle betrokkenen het onderwijs op school op dit moment ervaren en waar hun wensen voor de toekomst liggen. Voelen leerlingen zich eigenaar van hun leerproces? Wat verstaan docenten onder gepersonaliseerd leren? Wat vinden ouders belangrijk in het onderwijs van hun kind Voor beide versies is een handleiding voor gebruik van het instrument beschikbaar. Gebruik. De CRIES-13 is bedoeld voor medewerkers van bureaus jeugdzorg en andere verwijzers, zoals huisartsen en kinderartsen. De kindversie van de vragenlijst wordt ingevuld door het kind, de ouderversie door de ouder, bij voorkeur in de aanwezigheid van de afnemer

De vragenlijst is speciaal ontwikkeld om ouders en professionals te helpen om problemen op het gebied van contact, communicatie, spel en prikkelverwerking te herkennen. De CoSoS: heeft 14 vragen die met 'ja' of 'nee' beantwoord kunnen worden; kan ingevuld worden door ouders en/of professionals, of door ouders en professionals samen Vragenlijst voor ouders Author: Diny Edelmann Last modified by: Cecilia van der Biezen - Verkleij Created Date: 3/15/2018 8:35:00 AM Company: SBD Amstelland en de Meerlanden Other titles: Vragenlijst voor ouders Voor deze laatste groep ouders is er al wel compensatie geregeld, zie vraag 11 van deze veelgestelde vragen over de compensatieregeling. Vragenlijst voor ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen Vul per kind een formulier in (i.v.m. verschillende opvangsoorten per kind), maar telkens met uw eigen naam

VSOG-vragenlijst over opvoeden voor jeugdhulpverlener

BRIEF Vragenlijst executieve functies voor 5- tot 18-jarigen . door Mariëtte Huizinga, Diana Smidts. Downloads. Handleiding en materialen (PDF, 1 MB) Tevens zijn er Vlaamse normen voor de ouder- en leerkrachtvragenlijst voor kinderen van 6 tot en met 18 jaar, en voor de zelfrapportage voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar Met de CDI-2 kan men zowel bij het kind als bij de ouder snel en efficiënt in kaart worden gebracht of en in welke mate het kind een risico heeft om de diagnose depressie te krijgen. De CDI-2 geeft ook een indicatie van de ernst van de symptomen.De CDI- Vragenlijst Gezinsfunctioneren voor Ouders (VGFO) De VGFO is een door ouders in te vullen vragenlijst om problemen binnen het gezin in kaart te brengen. De lijst bestaat uit 63 uitspraken, waarbij de ouder aangeeft in hoeverre elke uitspraak op hem of haar van toepassing is

Vragenlijsten BergOp inf

De VGFO richt zich op het functioneren van de ouders. De VGFO maakt deel uit van een bredere set aan vragenlijsten: de Vragenlijsten Gezin en Opvoeding (VG&O). Deze set in zijn geheel meet behalve het Gezinsfunctioneren (VGFO) ook Opvoedingsbelasting (OBVL), Ouderlijk gedrag (VSOG) en Meegemaakte gebeurtenissen (VMG) Handtekening ouders/verzorgers: Hartelijk dank voor het invullen van de lijst. Met de gegevens wordt zorgvuldig omgegaan conform de beroepscode en AVG/GDPR . Kind-en-jeugdtherapiesalland esther@kinder-jeugdtherapiesalland.nl. Meidoornlaan 26. Francis Zwiers 06 37 54 27 68 8102 ZM Raalt Vragenlijst lees- en spellingvaardigheid Ouders / Verzorgers Let op: voor het digitaal invullen van dit formulier heeft u de meest recente versie van Adobe Acrobat Reader nodig. Download dit formulier eerst naar uw computer en open het daarna in Adobe Acrobat Reader. Vul uw gegevens in, sla het ingevulde bestand op alvorens het te versturen

117 vragen om aan uw familie te stellen - MyHeritage Blo

Everything You Love On eBay. Check Out Great Products On eBay. Great Prices On ouder. Find It On eBay Vragenlijst ouders [voorbeeld] Bron: Evaluatiemodel Brede Scholen (EBS), Oberon 2004. VRAGENLIJST OUDERS Hoe denken ouders over het reilen en zeilen van een brede school? Aan de hand van de ouderpeiling proberen we deze vraag te beantwoorden. Een brede school is een school waar naast lessen voor kinderen veel extra activiteiten zijn zoals sport Vragenlijst voor ouders Gegevens betreffende het kind Voornaam/ namen: Roepnaam: Achternaam: Geboortedatum: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: Gegevens betreffende het gezin en de gezinssamenstelling Moeder/verzorgster: Roepnaam: Achternaam. Welkom bij de online versie van de vragenlijst van Stevig Ouderschap Kies hieronder de JGZ-instelling bij welke u ingeschreven bent en vul de gevraagde gegevens in. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het doorsturen van uw antwoorden naar de door u gekozen JGZ-instelling. Als u meer wilt lezen over de beveiliging van deze digitale vragenlijst klik dan hier

Vragenlijst voor ouders/verzorgers van jongste kl. Het is voor ons heel prettig en belangrijk om zoveel mogelijk informatie te krijgen over uw kind om het zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Het is fijn al u dit formulier ingevuld inlevert bij de groepsleerkracht op de eerste schooldag van uw kind Aanvullende vragenlijst ouder(s) Wij hebben uw eerste aanmelding voor jeugdhulp of jeugd ggz ontvangen. Voordat wij starten met onze hulp, vragen wij u onderstaande vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen. De persoonsgegevens hebben wij nodig om een beschikking bij de gemeente aan te vragen en de hulp betaald te krijgen Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is het innovatie- en kenniscentrum voor de jeugdgezondheidszorg in Nederland. Het NCJ stimuleert vernieuwing van het vak, zet jeugdgezondheid op de agenda en maakt beproefde kennis toegankelijk

Coördinatie Vragenlijst voor Ouders De Development Coordination Questionnaire (DCD-Q) heet in het Nederlands Coördinatie Vragenlijst voor Ouders(CVO). De CVO is ontwikkeld om kinderen die motorisch onhandig zijn en kinderen die een verhoogd risico hebben op Developmental Coordination Disorder (DCD) te identificeren aan de hand van een vragenlijst Voor groep 7/8 leerlingen; Informatie voor ouders Open or close Informatie voor ouders. Centrale ouderraad; Ouderbijdrage; Passend onderwijs; Doorleren in het mbo; Portretrecht; Meedoen aan Skills wedstijden; Informatie voor basisscholen; Mijn Aeres Open or close Mijn Aeres. Over ons onderwijs; Contactgegevens; Vakanties en vrije dagen. Vensters biedt vragenlijsten voor het onderzoek naar leerling-, ouder en medewerkertevredenheid. De uitkomst publiceert u op scholenopdekaart.nl (m.u.v. medewerkertevredenheid). In het ManagementVenster vindt u een rapportage met de resultaten en het gemiddelde van vergelijkbare scholen Alle informatie voor ouders van kinderen tot 4 jaar is te vinden op de website https://jgz.ggdbzo.nl/ Gezond (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf. Als ouder ga je voor het beste voor je kind, zodat het kan opgroeien in een gezonde en stimulerende omgeving Downloaden Version Downloaden 324 Bestandsgrootte 392.00 KB File Count 1 Datum plaatsing 9 november 2018 Laatst bijgewerkt 18 november 2019 Vragenlijst ouders/verzorger

Voor het uitvoeren van onderzoek en/of begeleiding bij een positieve indicatie. Voor vastlegging van de verzamelde gegevens. Om terugkoppeling te geven richting de verwijzer. Met de ondertekening van dit aanmeldingsformulier en vragenlijst tekent u ook direct voor de privacyverklaring van IJsselgroep, welke in de bijlage is bijgevoegd Ga naar primaire content.nl. Hallo, Inlogge

Vragenlijst ouders hoogbegaafdheid. Wij verwijzen u graag naar onze privacy policy. Gegevens van de leerling Jongen Meisje Achternaam. Voornaam. Geboortedatum. Adres. Postcode. Plaats. Vragenlijst dyslexie voor school; Vragenlijst ouders hoogbegaafhei Vragenlijst voor ouders - Kinderen en hun (fiets)helm . Beste ouders, Mijn naam is Max van Manen en voor het Bachelor Eindproject van de studie Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft doe ik onderzoek naar de veiligheid van het gebruik van een (fiets)helm voor kinderen en de rol die ouders hierin spelen Voor wie is de ALDeQ-NL bedoeld? De gratis online vragenlijst is bedoeld voor logopedisten maar kan ook gebruikt worden door CLB-medewerkers, zorgcoördinatoren of -leerkrachten in functie van doorverwijzing. Ouders vullen de vragenlijst steeds onder begeleiding van een professional in Vragenlijst Ouders Taalbrug College Het eerste deel van de vragenlijst gaat over communicatie en contact 120 ouders gaven aan: Ja 4 ouders gaven aan: Nee . Ook voor eindexamenleerlingen een programma opzetten. Meer ondersteuning, vaker gebruik maken van MS Teams of andere vorm van onlin Er zijn twee EXIT-Vragenlijsten voor Jeugdhulp. De eerste is voor jongeren vanaf 12 jaar. De tweede is voor ouders van kinderen en jongeren. Elke cliënt waarbij de begeleiding wordt afgesloten krijgt het verzoek om de EXIT-Vragenlijst in te vullen. Indien ouders apart wonen kunnen er twee vragenlijsten worden afgenomen

Vragenlijst voor ouders. Het is belangrijk dat jij als ouder je stem laat horen! Je kan dit doen door deel te nemen aan onze oudergroepen, maar ook door het invullen van onderstaande vragenlijst. Deze vragenlijst is volledig anoniem, je hoeft dus geen namen te vernoemen Ouders/verzorgers en de RJJI hebben een gemeenschappelijk doel, namelijk de jongere een zo goed mogelijke toekomst bieden. De hulp en steun van een ouder/verzorger is voor de jongere en voor de medewerkers zeer belangrijk. Een goede samenwerking vergroot de kansen van de jongere op een succesvolle terugkeer in de samenleving en daarmee op blijvend succes

Vragenlijst voor ouder(s)/ verzorger(s) met kinderen in het speciaal onderwijs oktober 2015 Naam kind: Geboortedatum Plaats: Deze vragenlijst is bedoeld om meer te weten te komen over de gezondheid en leefgewoonten van uw kind. Telefoonnummer ouders(s)/verzorger(s): E-mailadres ouders(s)/verzorger(s): Gezinssamenstelling: Huisarts. Vragenlijst voor ouders bij aanvraag psychologisch onderzoek. A. DATUM VAN INVULLEN * Plaats de cursor in het vak en kies de datum van vandaag. U komt in het volgende invulveld met de cursor of door gebruik van de Tab-toets te maken . B. GEGEVENS VAN DE SCHOOL * Plaats de cursor op uw.

1 van 3 Screeningslijst Eetgedrag P (SEP) (Nederlandse vertaling van de Montreal Children's Hospital Feeding Scale [48]) Vragenlijst voor ouders

vragenlijst voor ouders met jonge kinderen Hoi, ik ben marre en ik ben opzoek naar ouders die hun mening en ervaring willen delen. Ik ben bezig met het ontwerpen van een nieuw baby product en daar heb ik de input van ouders bij nodig Deze vragenlijsten zijn gericht aan de organisaties, niet aan de bewoners of verwanten van ouder- en wooninitiatieven. Tussen 10 juli en 13 augustus 2020 kregen we hierop 119 reacties, 80 van ouderinitiatieven en 39 van wooninitiatieven. Zij geven aan nu goed ingesteld te zijn op het voorkomen van besmetting Er wordt verslag gedaan van de ontwikkeling van de Ouder-Kind Interactie Vragenlijst (OKIV). Met behulp van de OKIV kan men onderzoeken hoe iedere ouder afzonderlijk de relatie met ieder kind afzonderlijk beoordeelt, en omgekeerd. De OKIV is gebaseerd op de leertheorie en op de structurele gezinstheorie. De items hebben betrekking op onderling gedrag en gevoel Welzijnsorganisatie Sedna heeft een vragenlijst gemaakt voor ouders van de ppeelzaal over de behoefte van hen aan mogelijke kinderopvang. 1 document toegevoegd . vragenlijst ouders n kinderopvang.doc. 4075 keer gedownload . Auteur: Ernst Radiu Lees meer over: kinderopvang ouders ppeelzaal vragenlijst. 2708. 0. Delen. 4. Om te kunnen. OKIV-R Vragenlijst voor ouders (Paperback). OKIV-R Vragenlijst voor ouders (set van 25 stuks) Doel van de test Met de OKIV-R onderzoekt men hoe de..

Met behulp van de Screeningslijst voor stotteren, die u in kunt vullen wanneer uw kind 2-6 jaar oud is, kunt u een indicatie van de ernst van het stotteren bij uw kind verkrijgen. Aan de hand van de score wordt bepaald of het zetten van stappen richting logopedie/stottertherapie nodig is voor uw kind. Niet alleen een ouder,. Wij danken u voor uw medewerking. Gaat u akkoord met het rechtstreeks versturen van het verslag van het onderzoek naar school: Ja/nee* De kosten zullen worden voldaan door school/ouders* * Doorhalen wat niet van toepassing is. Akkoord ouders/verzorgers (handtekening): _____ 5 ABC - Vragenlijst voor ouders bij aanmelding voor een dyslexie.

Kant en klare vragenlijst voor het familie interview

Kinderencentraal - Vragenlijste

 1. Het Ontluikings Volgsysteem voor P maakt deel uit van een groter geheel van het ontwikkelingsvolgsysteem dat binnen het kader van het differentiatiemodel van de Goudse Ruit door de Schoolbegeleidingsdienst Midden-Holland en Rijnstreek ontwikkeld is. Het sluit aan bij de opzet van het Gouds Ontwikkelings Volgsysteem voor Kl (GOVK)
 2. Vragenlijst voor hoogbegaafde leerlingen, thuiszitters en hun ouders/verzorgers Om te zorgen dat kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen, is het belangrijk dat de onderwijsomgeving aansluit bij de behoefte van leerlingen
 3. Ouders krijgen bij de standaardonderzoeken in het basisonderwijs (groep 2 en 7) en onderbouw middelbare school (klas 1 of 2) vragenlijsten thuisgestuurd. Het gaat om een (medische) vragenlijst, de SDQ (in het basisonderwijs) en informerende brief. SDQ staat voor Strengths and Difficulties Questionnaire
Didactief | Ouders, help huiswerk begrijpelijk te makenBlog Archives - unique-talentbegeleiding

vier vragenlijsten die diverse aspecten van de opvoedingsomgeving in beeld brengen en zelfstandig kunnen worden afgeno-men. Naast de OBVL maken ook de Vragenlijst Gezinsfunctioneren volgens Ouders (VGFO), de Verkorte Schaal voor Opvoe Vragenlijsten. Ouderenquête locatie Oosterstraat. Ouderenquête locatie Klazienaveen. Ouderenquête Vakcollege Weerdingerstraat. Ouderenquête locatie Oosterhesselen. Ouderenquête locatie Boermarkeweg. Ouderenquête locatie Borge OKIV-R Vragenlijst voor ouders (set van 25 stuks)Doel van de testMet de OKIV-R onderzoekt men hoe de ouder de opvoedingsrelatie met het kind beoordeelt en omgekeerd. De beoordeling heeft betrekking op concrete onderlinge gedragingen en gevoelens. Verhoudingen tussen ouders en kinderen hebben, zowel positief als negatief, grote invloed op de ontwikkeling en het functioneren van kinderen. Dat is. Vragenlijst ouders hoogbegaafd kind Naam ouders: Naam kind: Geboortedatum kind: De Junior Academie! is bedoeld voor een specifieke doelgroep leerlingen. Het onderdeel 'hoge intelligentie' wordt beoordeeld aan de hand van het IQ onderzoek door een geregistreerd en diagnostisch geschoold

VGFO: vragenlijst voor ouders en hulpverleners over

Deze vragenlijst is speciaal ontwikkeld voor (ouders van) kinderen in de leeftijdscategorie 6 tot 15 jaar. Klik op de volgende links voor - vragenlijsten - handleiding - Nederlandse referentiegegevens - SPSS data entry bestanden - SPSS syntaxis voor schaalconstructie TACQOL kindervragenlijst De kindervragenlijst is voor kinderen van 8 tot 15 jaar vragenlijst bestaat uit 25 vragen (versie kind over vader of kind over moeder) of 21 vragen (versie voor ouders) over de relaties, zoals Ik ben erg trots op . De vragen kunnen beantwoord worden met 1 (nooit), 2 (bijna nooit), 3 (soms), 4 (bijna altijd) of 5 (altijd). Afnameduur Ongeveer 20 minuten voor de ouder, 30 minuten voor het kind VRAGENLIJST VERSIE VOOR OUDERS VAN JEUGDIGEN VAN 0 T/M 18 JAAR OBVL Toelichting Hierna volgen 34 uitspraken over hoe u uw kind ervaart, hoe u met uw kind omgaat, hoe u zichzelf voelt en over uw gezond-heid. We vragen u per uitspraak aan te geven in hoeverre deze voor u geldt door een van de cijfers 1 tot en met 4 te omcir Deze vragenlijst is te gebruiken bij leerlingen van het voortgezet onderwijs om faalangst te kunnen meten. Het is een lijst met uitspraken, waar leerlingen steeds een 'bijna nooit' of 'vaak' antwoord op moeten geven. Het is een niet gevalideerde vragenlijst, vooral bedoeld als eerste indicatie. De vragenlijst voor ouders (Service Centrum. Quizvragen en antwoorden voor alle quiz liefhebbers. Maak je eigen kwis voor uw vrienden, familie,... met al deze leuke kwisvragen

Vragenlijst voor ouders. Dit instrument maakt deel uit van het pedagogisch leerlingvolgsysteem dat veel scholen gebruiken. In de oudervragenlijst wordt ouders gevraagd naar aspecten van het sociaal-emotionele functioneren van kinderen. Ouders mogen dan aangeven in hoeverre ze die sociaal-emotionele aspecten ook teru Ouder vragenlijst hoogbegaafde leerlingen Naam ouders: Naam kind: Geboortedatum kind: 1. Werkhouding Is snel van begrip bij instructie over uit te voeren taken Heeft een scherp opmerkingsvermogen en een kritisch denkvermogen Nooit Soms Vaak Altijd Toelichting: Planning, organiseren en strategi 1 Vragenlijst voor oudersVragenlijst voor ouders Lies Schraepen 016/47.99.53 ouders@klj.be Instructies voor de ouders: Geef je mening over onderstaande stellingen door een van de vakjes t Dat zetten we concreet op een rijtje in deze vragenlijst. Deze vragen zijn bedoeld voor ouders, maar je kunt ze ook gebruiken voor kinderen. Natuurlijk moet je ze dan wel vertalen naar wat het kind kan begrijpen. Kinderen vinden het leuk om te helpen en mee te denken met hun ouders en komen hierbij vaak met onverwachte oplossingen

Vragenlijst Voor ouders kl gegeVens Van uw kind naam naam school geboortedatum naam leerkracht(en) naam huisarts gegeVens Van uw gezin vader / moeder / verzorger vader / moeder / verzorger naam en voorletters geboortedatum geboorteland hoogst afgeronde opleiding telefoonnummer waar u overdag het beste bereikbaar bent e-mail evt. Vragenlijst voor ouders . Bij aanmelding voor een dyslexie onderzoek (VO) Naam leerling: j/ m. Geboortedatum: Naam ouder(s)/ verzorger(s): Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats: Telefoon/ mobiel: E-mailadres: Naam huidige school: Contactpersoon op school: Groep/ klas/ niveau: Uw zoon/dochter komt in aanmerking voor onderzoek naar lees- en spellingproblemen

Kijk voor meer informatie op Veiliginternetten.nl, VPNGids.nl en Kliksafe. Je kunt zien waar je kind mee bezig is geweest als je de 'geschiedenis' van bezochte sites bekijkt. Als je kind wat ouder is, kun je ook samen de volgende afspraken maken: Geef nooit persoonlijke informatie op sociale media of een chat-site Omdat voor de validatie van vragenlijsten onderzoeks- en bedrijfsgegevens nodig zijn, is het voor veel bedrijven efficiënter om gebruik te maken van een beproefde set vragen. Je kunt er dan van op aan dat je de juiste vragen stelt. Ruimte voor opmerkingen. Er zijn respondenten die meer kwijt willen dan de vragenlijst mogelijk maakt Vragenlijst voor ouders Gegevens van uw Kind Roepnaam Achternaam Geboortedatum BSN Zorgverzekeraar M/V Adres Postcode en Woonplaats Huisarts en tel. nummer School en contactpersoon Gezinssamenstelling (namen en geboortedata broertjes/zusjes) Bijzonderheden gezin (echtscheiding, samengesteld gezin, adoptie) Gegevens van ouders/verzorger De Vragenlijst Ouders over Opvoeding (VOOO) is een zelfrapportage- instrument dat in kaart brengt welke inzet een ouder levert ten aanzien van de opvoeding van een bepaald kind, hoe hij/zij dit beleeft, of zich hierbij moeilijkheden voordoen en waar deze moeilijkheden mee te maken kunnen hebben Koop OKIV-R Vragenlijst voor ouders van Lange, A. met ISBN 9789031376940. Gratis verzending, Slim studeren. Studystore.n

Empathische kinderen begrijpen sarcasme beter - NEMO

Vragenlijst Gezinsfunctioneren voor Ouders (VGFO

Vragenlijst voor ouders Tot 24 februari. Gepubliceerd: 18-02-2016. Laatst gewijzigd: 18-02-2016 | 12:10:03. Uw mening over de Bijlmerhorst vinden wij belangrijk. Het helpt ons om onze kwaliteit in kaart te brengen en te verbeteren Vragenlijst voor ouders over Kindcentra. Home Actueel Nieuwsberichten Vragenlijst voor ouders over Kindcentra. 23 augustus 2016. Kindcentra 2020 heeft een vragenlijst voor ouders ontwikkeld waarmee de behoeften en prioriteiten van ouders rondom kindcentra in beeld gebracht kunnen worden Vragenlijst PREM Oefentherapie versie 1.0 Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar Ervaren kwaliteit van de oefentherapie December 2017 Deze vragenlijst is bedoeld voor online afname bij ouders of verzorgers van oefentherapiepatiënten van 11 jaar e Vragenlijst over executieve functies voor ouders Lees elk item en beoordeel hoe goed het jouw kind beschrijf. Tel vervolgens de drie scores van elk onderdeel bij elkaar op. Zoek de drie hoogste en de drie laagste scores. Volledig mee eens 5 Mee eens 4 Neutraal 3 Niet mee eens 2 Totaal niet mee eens 1 Score 1 Wat wil jij als ouder graag anders zien in het vrijetijdslandschap in Vlaanderen? Neem deel aan deze vragenlijst voor ouders over Vrije tijdsbesteding voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en laat je stem horen! Deze vragenlijst is opgesteld door Meike Knapen, studente Orthopedagogiek aan de UGent

Home – Het Kofschip

BSL Shop OKIV-R Vragenlijst voor ouders

 1. Ons onderzoek gaat over de validering van de PediEAT-NL, een vragenlijst voor ouders over eet- en drinkproblemen bij kinderen tussen de 6 maanden en 7 jaar, die gestart zijn met vaste voeding. Deze vragenlijst willen we uiteindelijk inzetten in de praktijk van de logopedist, om makkelijker en sneller informatie te krijgen over eet- en drinkproblemen bij kinderen
 2. De Vragenlijst Ouders over Opvoeding (VOOO) is een zelfrapportage- instrument dat in kaart brengt welke inzet een ouder levert ten aanzien van de opvoeding van een bepaald kind, hoe hij/zij dit beleeft, of zich hierbij moeilijkheden voordoen en waar dez
 3. Met behulp van de Screeningslijst voor stotteren, die u in kunt vullen wanneer uw kind 2-6 jaar oud is, kunt u een indicatie van de ernst van het stotteren bij uw kind verkrijgen. Aan de hand van de score wordt bepaald of het zetten van stappen richting logopedie/stottertherapie nodig is voor uw kind. Niet alleen een ouder,.
 4. Vragenlijst ouders. Wilt u de antwoorden voor de duidelijkheid in een andere kleur invullen? Persoonlijke gegevens. Achternaam van de vader: Achternaam van de moeder: Achternaam van het kind: Voornaam: Geslacht (jongen/meisje): Geboortedatum: Adres ouder / verzorger: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail van verzorgende ouder(s)
 5. Voor ouders. Dit menu is gereserveerd voor belangstellende ouders. De o.i. meest relevante informatie over het jenaplanonderwijs is hier op verschillenede manieren terug te vinden. De NJPV wordt af en toe gebeld door ouders, die een conflict hebben met -meestal- de directie van de school van hun kinderen

Toolkit executieve functies Voor ouders en professional

'Bingel voor ouders' is één klik verwijderd van het Schoolware platform; Meer weten. Leerling- en schoolgegevens. Meer weten. Prikbord voor berichten. Meer weten. Klasagenda. Meer weten. Leerlingenrekeningen en webshop. Meer weten. Toestemmingen en vragenlijsten. Meer weten. Oudercontacten. Meer weten. Bingel voor ouders. Voor administratie. Koop OKIV-R Vragenlijst voor ouders (9789031376940) je van Lange, A

Vragenlijst ouderbetrokkenheid (ouders) De Klimboo

In Nederland wordt de vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma (RVPRijksvaccinatie programma) gemonitoord met behulp van Praeventis (elektronisch vaccinatieregister). Het monitoren van de vaccinatiegraad geeft alleen geen volledig inzicht in de (veranderende) motivatie van ouders om hun kinderen wel of niet te laten vaccineren De Vragenlijst Ouders en Taalinput (VLOT) is een screeningsinstrument dat gebruikt kan worden door consultatiebureaus om risicofactoren in de taalomgeving van tweejarige kinderen te signaleren ten behoeve van advisering van ouders en toeleiding van kinderen naar voorzieningen voor- en vroegschoolse educatie en ander activiteiten Deze vragenlijst wordt in de jeugdzorg in het algemeen voor veel doeleinden gebruikt en is daarom tamelijk bekend. Er is een versie die door ouders moet worden ingevuld. Er zijn ook versies die door kinderen zelf of door leraren kunnen worden ingevuld. In dit verband wordt de ouderversie gebruikt Vragenlijst over Aandachtsproblemen en Hyperactiviteit Kind: Volw.: Ja Nee Ja Nee 1a Vraag 1 of vraag 3 = score ≥ 2. 1b Vraag 5 = score ≥ 2. 1c Vraag 7 = score ≥ 2. 1d Vraag 10 of vraag 11 = score ≥ 2. 1e Vraag 14 = score ≥ 2. 1f Vraag 16 = score ≥ 2. 1g Vraag 18 = score ≥ 2. 1h Vraag 20 = score ≥ 2. 1i Vraag 22 = score ≥ 2

Lees dobbelsteen - toneellezen - School - (BegrijpendOmgaan met stress - unique-talentbegeleidingWie kent mij beter? - VragenlijstJeugdzorg Dark horse - Archief: De geniale kinderen in

Leessocialisatie door de ouders neemt sterk af naarmate kinderen ouder worden. Waar 38% van de Aansluitend hebben we kort de procedure uitgelegd (plaats van afname vragenlijsten, benodigde tijd voor het invullen van de vragenlijst, etc.). Leerkrachten en docenten die met hun leerlingen aan he 17-jan-2019 - Excel tool met vragenlijst voor ouders en leraren om kinderen vroegtijdig in beeld te brengen. Na het invullen wordt het resultaat overzichtelijk weergegeven voorzien van doorvraagsuggesties voor een vervolggesprek met ouders en leerkracht Naar de vragenlijst Gezonde School voor ouders van kinderen in groep 1 t/m 5. Ouders van kinderen op de kinderopvang van 0-4 jaar. Vul de vragenlijst in via onderstaande link. Je komt in het beginscherm van de vragenlijst. Als je op 'verder' klikt, zie je een uitleg over hoe je de vragenlijst moet invullen De onderwerpen voor de vragenlijst zijn zorgvuldig gekozen, iedere vraag is grondig gewogen en beoordeeld, de vragenlijst is afwisselend, origineel, verrassend en niet te lang. Klaar? Nee!. Want dat wat zorgvuldig op papier is gezet, kan wellicht in de werkelijkheid helemaal niet goed werken. En dus is het testen geblazen

 • Symptomen glutensensitiviteit.
 • Hoeveel combinaties met 3 letters.
 • Ontbinding vennootschap.
 • Oregon pine boeidelen.
 • Nigella Lawson beste kookboek.
 • Burstner camper enkele bedden.
 • UMC Amsterdam.
 • Mails automatisch doorsturen Gmail.
 • Ariel Color vloeibaar aanbieding.
 • GALANT kast IKEA.
 • 11 weken echo hartje klopt niet meer.
 • Auto vragen.
 • R7s LED 78mm 10W.
 • Nürburgring Classic 2020.
 • Etos Got2B.
 • Mark Zuckerberg Facebook.
 • Nieuwelingen verzet België 2020.
 • Fazekas gradering.
 • Transavia ruimbagage annuleren.
 • Miss Etam Middelburg.
 • Koen Geens Wikipedia.
 • Gedrag verliefde man.
 • 2 hanen in een kippenhok.
 • Mobilhome te koop.
 • Super Soil kopen.
 • Animal Farm movie 1954.
 • Jachttraining Vizsla.
 • NASA Hubble birthday.
 • Dynamo maakt fluitend geluid.
 • Pinball klassiek spel.
 • Boeken Atlas.
 • Tarot dagkaart Pentakels Ridder.
 • Del toro regisseur.
 • League of Their Own season 15.
 • Onkruiden in grasland.
 • Etherische olie oplossen in alcohol.
 • GSM voor blinden.
 • Pasabahce wijnglazen action.
 • Wolluis bestrijden Bayer.
 • Vacatures Olmense Zoo.
 • Trekker huren per dag.