Home

Leerlijnen voor het basisonderwijs ced

Leerlijnen vormen de ruggengraat van het onderwijs. Overzicht Alles over leerlijnen. Onmisbaar bij het realiseren van hoge onderwijsopbrengsten De ontwikkellijnen houden rekening met de eigenheid van jonge kinderen en met de bijzondere manier waarop zij zich ontwikkelen. Zowel voor de nulgroep als voor de voorschoolse periode zijn er ontwikkellijnen. Deze sluiten aan op de leerlijnen voor het basisonderwijs van de CED-Groep De CED-groep ontwikkelde leerlijnen voor alle doelgroepen binnen het s(b)o. Dus ook voor zml! De leerlijnen zijn gebaseerd op de wettelijke kerndoelen en de SLO-onderwijsdoelen. De leerlijnen hebben een logische opbouw en alle tussendoelen zijn geformuleerd in termen van zichtbaar leerlinggedrag. De leerlijnen zijn onmisbaar bij het realiseren van hoge onderwijsopbrengsten De CED-Groep stond aan de wieg van de eerste leerlijnen in 2003. Inmiddels zijn leerlijnen de ruggengraat van het onderwijs. Er is een indrukwekkende hoeveelheid leerlijnen beschikbaar voor p, het speciaal onderwijs (so), primair onderwijs (po) en voor voortgezet speciaal onderwijs (vso). Voor alle leerlijnen geldt dat ze ondersteunend zijn - Leerlijn Leren leren - ©CED groep 4 3. Zelfstandig (door)werken Leerlijn leren leren - ©CED groep Groep 1 a. Voert een korte, voor-gestructureerde opdracht uit en maakt die af zonder te stoppen b. Pakt vervolgwerk na het afronden van een taak Groep 2 a

De ontwikkellijnen houden rekening met de eigenheid van jonge kinderen en met de bijzondere manier waarop zij zich ontwikkelen. Zowel voor de voor- als vroegschoolse periode zijn er ontwikkellijnen. Deze sluiten aan op de leerlijnen voor het basisonderwijs van de CED-Groep Klokkijken is voor veel kinderen in het basisonderwijs en bijna alle leerlingen in het speciaal onderwijs moeilijk. De stap van hele uren naar halve uren en kwartieren is te groot en veel gebruikte termen zoals 'voor', 'over' en 'kwart' hebben geen enkele betekenis voor kinderen Leerlijnen en referentieniveaus. Het boek Leerlijnen voor het basisonderwijs bevat leerdoelen voor groep 1 t/m 8. Ook de referentieniveaus zijn in dit boek verwerkt. Er wordt onderscheid gemaakt in de 1F en 1S of 2F doelen bij taal en rekenen. Leerlijnen voor het basisonderwijs bevat ook vakken zoals digitale geletterdheid, muziek, bewegingsonderwijs, beeldende vorming en leren leren

Leerlijnen vormen de ruggengraat van het onderwij

Leerlijn Rekenen. De doelen die in deze leerlijn staan leiden stap voor stap op tot niveau 1F en 2F(1S) . Binnen niveau 1 tot en met 12 worden de doelen uitgesplitst in vijf kerndoelen. Scholen kunnen hier keuzes maken welke doelen ze aanbieden en welke niet (dispenseren) Het is belangrijk dat de leerling zo min mogelijk overlap, breuken of lacunes in het leerproces ervaart. SLO werkt aan verschillende projecten die scholen helpen bij het realiseren en/of optimaliseren van de doorlopende leerlijn Zie voor uitgewerkte leerlijnen van diverse vakken en schooltypen de website van CED-groep. Een leerlijn geeft aan wat behandeld wordt per groep of klas. En ook wat behandeld moet zijn voordat een volgende stap kan worden gezet. De leerlijnen worden door scholen zelf omgezet in leerstof waardoor de invulling per school sterk kan verschillen In de nieuwe, complete methode Spelling langs de lijn is de CED-leerlijn voor spelling volledig uitgewerkt in drie arrangementen: basis, verdiept en (zeer)intensief. Met Spelling langs de lijn werkt u toe naar referentieniveau 1F en/of 1S. Op deze pagina bestelt u het materiaal voor groep 3 Leerlijn. Een leerlijn geeft per leergebied aan op welke manier de leerlingen van het startniveau tot de kerndoelen komen. Belangrijke momenten in de leerlijn heten tussendoelen. De leerlijnen zijn een leidraad voor leerkrachten, want daardoor kunnen zij de ontwikkeling van hun leerlingen beter volgen

Daarna wordt automatisch een eigen leerlijn voor de leerling samengesteld binnen het curriculum van de school, MijnLeerlijn. De software draagt bij aan het lesgeven vanuit leerlijnen, het organiseren van het onderwijs, het eigenaarschap van de leerkracht en de betrokkenheid van de leerling Het aanleren van de basiskennis en - vaardigheden is een kerntaak van het basisonderwijs. Het basisonderwijs legt nu het aanbod van de basiskennis en - vaardigheden per leerjaar vast in het groepsplan. De leerlijnen van de verschillende methodes die worden gebruikt (voor rekenen, taal en andere vakken), zijn daarbij vaak de leidraad voor de. Daarvoor ontwikkelde Ontdekmedia een leerlijn voor het basisonderwijs. Het veelgehoorde verhaal dat kinderen handiger zijn met computers dan hun leerkracht, is twijfelachtig. Kinderen zijn gewoon niet zo bang om op iets 'kapot' te maken. Ze klikken hier en swipen daar en als het niet werkt proberen ze iets anders Werkt je school met de module leerlijnen in groep 1 en 2? Wist je dat je dan de beschikking hebt over veel meer leerlijnenpakketten, ook voor groep 3 tot en met 8? Laat leerlingen bijvoorbeeld werken met de leerlijnen van Passende Perspectieven of voor ZML-leerlingen. Of gebruik de Zien!-leerlijnen Wij hebben deze leerlijnen voor u uitgewerkt per vakgebied, in leerling-taal. Deze leerlijnen geven inzicht in wat een leerling in een elke groep moet leren. Door deze leerlijnen wordt het een stuk eenvoudiger om de stap te maken van de methode naar de leerlijn. Het boek 'Leerlijnen voor het basisonderwijs' is hier online te bestellen, we.

P - Leerlijnen CED-Groe

Leerlijnen taal en lezen voor het sbo en so CED-Groe

 1. In het speciaal onderwijs worden vaak leerlijnen gebruikt als uitbreiding naast of in plaats van methoden. Leerlijnen ondersteunen de leerkracht, de ib'er en de directie bij planmatig, handelingsgericht en opbrengstgericht werken. Leerkrachten krijgen een goed overzicht op wat zij de leerling aan moeten bieden
 2. voor het regulier onderwijs, waar normaal gesproken de meeste leerlingen uit moeten stromen op uitstroomniveau 1S. - Primaire doelen zijn geaccentueerd met een '!' voor het doel. CED Basis Taal en Rekenen 2012 (incl. planning, 8 niv.) Klik voor meer informatie Doelgroep: (Regulier) basisonderwijs, eventueel allee
 3. Spelenderwijs en zelfontdekkend leren voor groep 1 t/m 8 in de natuur ter vervanging van een natuurmethode. De NatuurWijs-leerlijn dekt het natuuronderwijs op school kerndoelbreed. Ga met alle klassen drie dagen per schooljaar de natuur in met een NatuurWijzer, waarbij alle natuur leerdoelen, gebaseerd op TULE, van groep 1 t/m 8 in 24 natuurdagen in de natuur worden behandeld
 4. wiskunde voor het basis- en speciaal basisonderwijs op nationaal niveau zijn geformuleerd, al dan niet wettelijk vastgelegd. Expertgroep Doorlopende leerlijnen voor taal en rekenen (Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, 2008) heeft in opdracht van het Ministerie van OCW specifiek
 5. CED- Leerlijnen Planmatig handelen met leerlijnen Consequenties voor het handelen. van de leerkracht. 1. Het plannen van het onderwijs. 2. Gebruik leerlingvolgsysteem. 3. Goede kwaliteit (75%), basisinstructie en voldoende. effectieve leertijd. 4. Juiste uitvoering van effectieve methodes. 5

NieuwLeren heeft een boek met leerlijnen uitgebracht. Het boek Leerlijnen voor het basisonderwijs bevat leerdoelen voor groep 1 t/m 8. In deze geheel vernieuwde versie zijn ook de referentieniveaus verwerkt. Er wordt onderscheid gemaakt in de 1F en 1S of 2F doelen bij taal en rekenen Het Nationaal Media Paspoort baseert zich, als het gaat om de didactische onderbouwing, op de Leerlijn Leren leren van de CED Groep. De 5 elementen uit deze leerlijn zijn toegepast in de lessen van het Nationaal Media Paspoort. Klikt u hier voor het document Leerlijn Leren leren. Het Centrum voor Educatieve Dienstverlening ontwikkelt leerlijnen. Leerlijnen voor het basisonderwijs is een heel prettig en overzichtelijk naslagwerk. Je hebt snel een overzicht wat er per leerjaar per vakgebied aan de orde komt. De vakgebieden waarvan de doelen in dit boek beschreven staan zijn: Rekenen, Taal, Engels, Natuur & techniek, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Verkeer, Burgerschap, Digitale geletterdheid, Muziek, Beweging, Beeldende Vorming en Leren.

P - Leerlijnen CED-Groep

Veel speciale scholen die werken met de module leerlijnen in ParnasSys, maken gebruik van de leerlijnen van de CED-groep. Er zijn nu nieuwe leerlijnen beschikbaar voor Rekenen en Schriftelijke taal, met doelen voor ZML én VSO. Pakketten De nieuwe leerlijnen zijn voor scholen met een so- en een vso-afdeling, zodat ze een doorgaande lijn kunnen. De CED-groep heeft verschillende leerlijnen opgesteld voor meerdere doelgroepen, zoals so, vso, sbo en regulier onderwijs. Aan de hand van verschillende leerroutes kan naar verschillende uitstroomrichtingen toegewerkt worden. De CED-leerlijnen zijn uitgewerkt voor een groot aantal leergebieden, zoals Taal en Rekenen, Muziek, Natuur en Techniek.

Leerlijnen: welke zijn er allemaal? CED-Groe

Nieuwe editie! Het boek Leerlijnen voor het basisonderwijs bevat leerdoelen voor groep 1 t/m 8. In deze geheel vernieuwde versie zijn ook de referentieniveaus verwerkt. Er wordt onderscheid gemaakt in de 1F en 1S of 2F doelen bij taal en rekenen. Daarnaast hebben we nieuwe vakken toegevoegd zoals digitale geletterdheid, muziek, bewegingsonderwijs, beeldende vorming en leren leren. Voor. De leerdoelen willen de leerkracht helpen overzicht te krijgen op het leerstofaanbod en om meer vanuit leerlijnen te gaan werken. De leerlijnen zijn gebaseerd op de kerndoelen voor het basisonderwijs, waarbij ook is gekeken naar de huidige onderwijspraktijk en de verdeling in vakken en leerdomeinen Leerlingen in het basisonderwijs moeten minimaal niveau 1F halen, het streefniveau is niveau 1S (gelijk aan 2F). Voor leerlingen die niveau 1F niet halen, moet een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. CED-groep en 1S en 1F De CED-groep heeft de ontwikkelde leerlijnen gebaseerd op deze referentieniveaus Algemeen overzicht leerlijnen basisdocument In het Basisdocument bewegingsonderwijs1, een gezamenlijke publicatie van SLO en KVLO, zijn de kerndoelen verder uitwerkt in leerlijnen en tussendoelen voor alle leeftijdsgroepen (van 1/2 tot en met 7/8). Een leerlijn moet worden gezien als een opeenvolging van na te streven (tussen)leerdoelen binne Leerlijnen bieden je als leerkracht houvast. Het geeft je een duidelijk beeld van waar je met de leerlingen aan werkt en wat leerlingen aan het eind van een jaar of aan het eind van hun basisschool beheersen. Leerlijnen en competentiegevoel. Voor leerlingen is het werken met leerlijnen ook prettig

Leerlijn rekenen Versie 28-01-2012 Groep Domein Onderwerp Concrete doelen 10 inuten e k Hoera, Eigen leeftijd weten.! eind van groep 2 de leerdoelen hebben behaald. s Minuten voor en over het hele uur aflezen (passief) en zetten (actief). Klok heel en half uur vooruit zetten Leerlijn Leren leren CED groep 1 1. Taakaanpak Leerlijn leren leren CED groep Groep 1 a. Luistert en kijkt naar de uitleg van een opdracht in een één op één situatie b. Wijst aan waar hij moet beginne CED gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan onze website voor u nog gemakkelijker en persoonlijker te maken. Ook gebruiken we cookies voor analyse- en marketingdoeleinden. In deze cookies wordt informatie over u en uw websitebezoek opgeslagen door CED en door derden Overzicht van wat leerlingen in het basisonderwijs minimaal moeten kennen en kunnen

 1. Daarmee wordt de leerlijn als het ware concreet gekozen en 'ingevuld'. Werken met meer algemene leerlijnen. Naast de leerlijn van de lesmethode kunnen leerkrachten echter ook gaan werken vanuit de leerlijnen die behoren bij een meer algemene leerlijn, zoals die bijvoorbeeld door het SLO, de CED-groep of het Freudenthal Instituut is opgesteld
 2. g
 3. Leerlijnen en ontwikkelingslijnen, ontwikkeld door SLO en CED, voor leerlingen die ernstig meervoudig beperkt (emb) zijn. Het gaat om leerlingen met IQ<35. Er zijn leerlijnen voor: sensomotoriek, communicatie, zelfredzaamheid,
 4. Doorlopende leerlijnen taal basisonderwijs Niveaus taalvaardigheid wettelijk vastgelegd. De taalvaardigheid van leerlingen in basis-, voortgezet en beroepsonderwijs moet worden verbeterd en beter aansluiten op het vervolgonderwijs. Daarom zijn vier niveaus van taalvaardigheid in 2010 wettelijk vastgelegd, beginnend bij eind groep 8

Ontwikkellijnen in de kinderpvang - CED-Groe

 1. g voor het vso (uitstroomrichting dagbesteding en arbeidsgericht). De leerlijn bestaat uit 5 thema's De leerlijn seksuele vor
 2. CED-Groep© 2012 2 SOCIALE EN EMOTIONELE ONTWIKKELING: ZELFBEELD EN SOCIAAL GEDRAG Leerlijnen Kerndoelen 1.1. Jezelf presenteren 1.2. Een keuze maken 1.3. Opkomen voor jezelf 1.4. Omgaan met gevoelens 1. Zelfbeeld: De leerlingen leren met behoud van het gevoel voor zelfvertrouwen en zelfwaardering omgaan met de eigen mogelijkheden en.
 3. Je kunt ook het filmpje bekijken voor instructies over het overnemen van het leerlijnenpakket jonge kind in ParnasSys: Bekijk video . Ontwikkelingslijnen 0-4 jaar. De ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0-4 jaar zijn beschikbaar in Konnect. Deze lijnen vormen een doorgaande lijn vormen met de leerlijnen voor 4-7-jarigen in ParnasSys
 4. 1 De leerlijn spelling CED-Groep (Voor po- sbo- so) Groep Leerstofaanbod groep 2 en 3 z Groep 2 - Leerlingen analyseren klankzuivere woorden in afzonderlijke klanken in de juiste volgorde (m/a/n, b/r/oe/k). - Leerlingen koppelen letters aan klanken (b, ij, aa, e, enz.). 1. Leerlingen spellen klankzuivere woorden van 2 en 3 klanken van medeklinker(s) en klinkers die door 1 letter worden.
 5. Leerlijnen bewegingsonderwijs Bron: Basisdocument Bewegingsonderwijs, SLO in samenwerking met KVLO 1) Leerlijn balanceren Kenmerken: • lopen over een beperkt stabiel vlak • lopen over een beperkt labiel vlak • verplaatsen m.b.v. losse materialen • meenemen van materialen • passeren van hindernissen op een beperkt vla
 6. - De CED-Groep heeft voor Rekenen uitstroom Arbeid beheersingsniveaus 0-5 aangegeven. Dat strookt niet met de andere leergebieden. In dit pakket zijn deze, op aanwijzing van de CED-Groep gewijzigd in beheersingsniveaus 11-15/16. - De doelen vanuit het leerlijnenpakket CED cluster 3 Plancius (IQ t/m 35) zijn voor de leerlijnen geplaatst, waarop zi
 7. g en leren leren

Aanpassingen leerlijnen rekenen voor zeer slechtziende en braille leerlingen. De leerlijn rekenen omschrijft wat een leerling moet kennen en kunnen op rekenkundig gebied.De overheid stelde deze richtlijn in. Zo is het makkelijk voor de leerkracht om te bepalen op welk niveau een leerling is geschikt voor het regulier onderwijs, waar normaal gesproken de meeste leerlingen uit moeten stromen op uitstroomniveau 1S. - Primaire doelen zijn geaccentueerd met een '!' voor het doel. CED Basis Taal en Rekenen 2012 (incl. planning, 8 niv.) Klik voor meer informatie uitstroomniv Doelgroep: (Regulier) basisonderwijs, eventueel allee Het boek geeft duidelijke beschrijvingen van hoe de leerlijnen uit te zetten als de leerling moeite heeft met de reguliere leerstof. Ook zeer geschikt voor gebruik in het basisonderwijs. De leerlijnen zijn beschreven voor alle vakken van taal, rekenen tot de zaakvakken. Waarom zelf het wiel uitvinden als het reeds bestaat. Echt een aanrader Leerlijnen nieuwkomers in het basisonderwijs Veel scholen hebben de afgelopen jaren kinderen van nieuwkomers in Nederland mogen verwelkomen in hun klassen en zijn enthousiast aan de slag gegaan met het verzorgen van onderwijs aan deze doelgroep Koop Leerlijnen voor het basisonderwijs van Steeg, Maarten van der met ISBN 9789493098008. Gratis verzending, Slim studeren. Studystore.n

Klokkijken - Leerlijnen CED-Groe

Een verzamelsite voor leerkrachten en andere geïnteresseerden en een uitgebreide oefensite voor leerlingen. Meester Patrick: Startpagina Groepen > > > > > > Handige documenten Leerlingdoelen n.a.v. leerlijnen. Leerlijn rekenen Leerlijn taal (CED) File Size: 1394 kb: File Type: docx: Bestand downloaden. Leerlijn technisch lezen. Leerlijnen in relatie tot uitstroombestemming. Begeleidingsaanbod De CED-Groep heeft professionele adviseurs die u kunnen ondersteunen bij het implementeren van de leerlijnen Wat voor jou van waarde is, is voor iedereen verschillend. Een fijn thuis, de mogelijkheid om te kunnen gaan en staan waar je wilt, je eigen gezondheid en die van je gezin en/of familie. Of spullen, klein of groot, die een bijzondere betekenis voor je hebben en daarmee in feite onbetaalbaar zijn. CED is de dienstverlener achter veel verzekeraars, vastgoedbeheerders, corporates en overheden

Kleuterbasis is een bedrijf dat creatieve, inspirerende producten ontwikkelt voor het basisonderwijs en het onderwijs aan p, op een manier zoals dat bij de kl vormgegeven wordt. Belangrijk voor de ontwikkeling van onze producten is het handelend bezig zijn vanuit spelsituaties en inspirerende kringactiviteiten Het succes van het schadeherstelsysteem is dat we digitaal werken waar het kan en persoonlijk waar het moet. Met als resultaat: de doorlooptijd wordt meer dan gehalveerd en de tevredenheid onder uw klanten neemt overduidelijk toe. Zo creëert CED tegelijkertijd waarde voor u en voor uw klanten

Leerlijnen in relatie tot uitstroombestemming. Leerlijnen in relatie tot uitstroombestemming. Issuu company logo. Close. Try. Features Fullscreen sharing Embed Statistics Article stories Visual. De leerlijn geeft je aanbevelingen voor de 1ste kleuterklas tot het 6de middelbaar. Er wordt steeds de link gemaakt met vakoverschrijdende eindtermen en bijhorende lesmaterialen. Onderstaand filmpje legt leerkrachten en schoolteams uit hoe de leerlijn helpt om te werken rond het thema verslavende middelen Veenendaal heeft in 2016 een leerlijn digitale basisvaardigheden voor brugklassers gemaakt. Zie leerplankader voor CSV het Perron. Ook maken en verzamelen zij materiaal om de leerlijn te vullen. informatievaardigheden PO Mediaspoor 'Mediaspoor' is een doorlopende leerlijn voor groep 1 tot en met groep 8 in het basisonderwijs. De lesmodules zijn.

Het kan zomaar gebeuren: schade aan de (lease-)auto, vouwwagen, caravan of camper. Voor uw klanten is het prettig om te weten dat ze in zo'n geval dag en nacht terecht kunnen bij SOS International, de alarmcentrale van CED. Daar krijgen ze snel de juiste hulp om weer op weg te kunnen Noodzakelijke kennis voor goed reken-wiskundeonderwijs. Kennis van leerlijnen is van vitaal belang voor het bieden van adequate hulp. Martie de Pater-Sneep deed onderzoek naar de wensen van leraren ten aanzien van een verbeterde kennis van leerstoflijnen en geeft in dit artikel handvatten om meer greep te krijgen op deze lastige materie Leerlijnen Doorlopende leerlijnen, van primair onderwijs tot bovenbouw havo/vwo en vmbo, voor alle vakken en leergebieden. Kerndoelen en eindtermen Suggesties voor het eindniveau van de onderbouw van het voortgezet onderwijs in de vorm van 'tussendoelen' per vak en leergebied

Video: Leerlijnen voor het basisonderwijs - Wij-leren

CED-Groep© 2012 2 WONEN EN VRIJE TIJD + delen uit de leerlijn Oriëntatie op Ruimte Leerlijnen Kerndoelen 1.1. Eten en drinken 1.2. Koken 1.3. Tafeldekken 1.4 Een leerlijn is in het onderwijs in Nederland een uitwerking van de algemene kerndoelen, zoals die door de overheid zijn vastgesteld, naar concrete doelen die omschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Deze zijn onderverdeeld in doelen per leerjaar, die op hun beurt zijn onderverdeeld in tussenstappen. . Een leerlijn geeft aan wat behandeld wordt per groep of klas en ook wat behandeld. Werken met een leerlijn binnen DIGIT-po. DIGIT-po is de complete online leerlijn voor het aanleren van digitale geletterdheid voor leerlingen in het basisonderwijs. De methode bevat een volledig pakket waarin alle leerdoelen voor het aanleren van digitale vaardigheden worden afgedekt Leer jouw team professionaliseren in kennis en kiezen voor een (methode)leerlijn. Alles over implementeren, borgen en de kwaliteitskaart en hoe te werken met doelenplanner

Het boek Leerlijnen voor het basisonderwijs komt bij mij vooraan in de kast te staan! Ik ben een leerkracht die de methodes regelmatig loslaat. Bovendien maak ik naast bestaande lessen mijn eigen lesmateriaal. Voor mij is dit een heel fijn, compleet naslagwerk, waarin ik gemakkelijk de leerdoelen kan opzoeken Leerlijnen en het Onderwijscontinuüm CED-Groep® Het Onderwijscontinuüm CED-Groep® is een werkwijze waarmee schoolteams, directieleden en schoolbesturen aan de hand van leerlijnen datagestuurd.

Leerlijnen voor het basisonderwijs ISBN: 9789493098008 ISBN-10: 9493098001 Auteur: Van der Steeg Maarten . We gebruiken partnerprogramma's van Bol.com en anderen om te verdienen aan bestellingen.. Nieuwsrekenen, speciaal voor nieuwkomers, ontwikkeld door de CED-Groep. De lesboekjes voor groep 5-6 (A) en groep 7-8 (B) zijn gratis te downloaden. Het leesniveau is bij beide werkboekjes begin groep 4

De Leerlijn Debatteren bevat tal van oefeningen om in het basisonderwijs debatteren te gebruiken in het lesprogramma. Vanaf groep 1 t/m groep 8 worden concrete oefeningen gegeven die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de vaardigheden die nodig zijn om een debat te kunnen voeren De referentieniveaus taal voor het basisonderwijs sluiten goed aan bij de bestaande tussendoelen en leerlijnen van het Expertisecentrum Nederlands. Deze leerlijnen en tussendoelen voor taal staan beschreven in de publicaties Tussendoelen beginnende geletterdheid, Tussendoelen gevorderde geletterdheid en Tussendoelen mondelinge communicatie

CED-Groep - CED-Groe

leerlijnen voor taal in het onderwijs. Daarmee willen we duidelijkheid krijgen over wat volgens experts de knelpunten zijn als het gaat om doorlopende leerlijnen, welke maatregelen volgens hen getroffen zouden moeten worden, en welke positieve ontwikkelingen er al gaande zijn. We kozen experts uit primair tot en met hoger onderwijs het vanaf nu heet 'bewegen en sport' - in de onderbouw van het voortgezet onderwijs? bestel/meer info . VOLG MIJ, hét leerlingvolgsysteem voor het bewegingsonderwijs (website & app) VOLG MIJ is gebaseerd op de 12 leerlijnen beschreven in het Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs van het Jan Luiting Fonds. bestel/meer. Dit biedt ruimte voor creativiteit en de mogelijkheid om leerlingen de rol van consument, naar producent met technologie te laten ervaren. Om hierbij te ondersteunen organiseert Lab to Learn op 5 oktober 2016 (van 14:00 tot 17:00) een themasessie over Leren Programmeren voor het basisonderwijs. Aanmelden kan hier 'Gedichten en verhalen in de stellessen' is een leerlijn voor groep 5 t/m 8 en sluit aan bij andere taaltmethodes. Het inspireert leerkrachten om de stellessen te vervangen door de opdrachten creatief schrijven uit deze leerlijn Koop Leerlijnen voor het basisonderwijs (9789493098008) je van Steeg, Maarten van de

Boek 'Leerlijnen voor het basisonderwijs' - Nieuwlere

Een site met tal van proefjes en lesjes voor techniekonderwijs, voorgesteld in een doorlopende leerlijn. Je kan hier werkbladen, videovoorbeelden en informatie downloaden. Enkele Leerlijnen). Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Daar waar het gecijferd worden een doel is voor het basisonderwijs, is de groei naar professionele gecijferdheid een doel van de lerarenopleiding basisonderwijs (Oonk, Van Zanten, & Keijzer, 2007)

De Kracht :: dekracht

Leerlijnen - Nieuwlere

11-nov-2020 - Leerlijnen Ben je op zoek naar heldere en overzichtelijke leerlijnen voor het basisonderwijs? Wij hebben deze leerlijnen voor je uitgewerkt per vakgebied, in leerlingtaal. Deze leerlijnen geven inzicht in wat een leerling in een elke groep moet leren. Door deze leerlijnen wordt het een stuk eenvoudige Als voorbeeld de leerlijn voor groep 5 van het basisonderwijs. Regelmatig de balans opmaken: data gebruiken. De CED-leerlijn spelling is te downloaden van de website van de CED-Groep van de grond en een bepaalde paslengte af te dwingen). Het is van belang dat deze dwangstellingen tijdens het trainen voor omvang geleidelijk afnemen. Leerlijnen worden geformuleerd op basis van 'waar kinderen/jeugdigen op bepaalde leeftijd toe in staat zijn/zouden moeten zijn'. Zet dit af in de tijd en er is sprake van een doorlopende leerlijn

Mytylschool De Thermiek · Onderwijs so-groepen

Een nieuwe versie van 'Leerlijnen voor het basisonderwijs

Nieuwsrekenen is geschikt voor leerlingen van groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs en de onderbouw van het VO. Dat kunnen leerlingen in het reguliere onderwijs zijn, maar ook leerlingen in het sbo en so. Nieuwsrekenen levert elke week toepassingsopgaven op voldoende verschillende niveaus. Ga naar de website voor meer informati Zo werkt het. Klik op een onderwerp voor meer informatie. Of bekijk de onderwerpen voor een jaargroep: klik op de + naast de kolomtitels. Wil je per onderwerp zien hoe de leerlijn is opgebouwd van groep 4 t/m 8? Klik dan op de + naast de rijtitels. Dit overzicht is momenteel nog niet geschikt om op een telefoon of tablet te bekijken

Leerlijnen. Karakter sluit perfect aan op het aanbod voor het aanvankelijk lezen en ontwikkelt de benodigde technische leesvaardigheid als randvoorwaarde voor het begrijpend en studerend lezen. De lessen zijn opgebouwd vanuit de leerlijnen: technisch lezen; vloeiend lezen; leesbevordering en literatuureducatie; Technisch leze 6-aug-2019 - Leerlijnen Ben je op zoek naar heldere en overzichtelijke leerlijnen voor het basisonderwijs? Wij hebben deze leerlijnen voor je uitgewerkt per vakgebied, in leerlingtaal. Deze leerlijnen geven inzicht in wat een leerling in een elke groep moet leren. Door deze leerlijnen wordt het een stuk eenvoudige VSO Leerlijn Culturele oriëntatie en creatieve expressie Deze leerlijn omvat: Cultuur leerlijn 1.1 Orientatie op culturele en creatieve vakken Tekenen leerlijn 2.1 Expressie met materialen (= ook handvaardigh.) leerlijn 2.3 Beeldende aspecten in het platte vlak Handvaardigheid leerlijn 2.2 Gebruik van technieken Leerlijn 2.4 Handvaardighei Voor het opbouwen van een doorgaande leerlijn, ook voor cultuureducatie, ga je, zoals hierbove beschreven, uit van de visie van de school. Vervolgens kijk je naar de doelen die docenten zich, vanuit die visie, stellen en naar inhouden en leeractiviteiten die daarbij aansluiten

Doorlopende leerlijnen - SL

In het kort. Door te werken vanuit leerlijnen laat je het onderwijsprogramma goed aansluiten op de leerbehoeften van je leerlingen. Je werkt doelgericht, waardoor je flexibel met de leermiddelen kunt omgaan en onderwijs op maat biedt Breng leren tot leven met Zwijsen Al meer dan 170 jaar ontwikkelen we bij Zwijsen met veel plezier lesmethodes en leermiddelen voor het basisonderwijs en voorschool. Met als doel jou te helpen het beste uit ieder kind te halen. We nemen je werk uit handen bij tijdrovende zaken als planning De VSV heeft, in samenwerking met verschillende Vlaamse universiteiten, een leerlijn verkeer ontwikkeld van in de eerste kleuterklas tot in het zesde jaar secundair onderwijs. Wat moeten kinderen en jongeren in welk leerjaar kennen en kunnen op gebied va

Kerndoelen en leerlijnen in het onderwijs Balans Digitaa

Welke leerlijn volgt Nieuwsbegrip? Nieuwsbegrip volgt niet de leerlijnen van de verschillende groepen en bouwen in het basisonderwijs, aangezien de niveaus van Nieuwsbegrip niet groepsgebonden zijn. U kunt op www.nieuwsbegrip.nl echter wel kerndoelenschema's vinden, waarin wij na elk blok opnemen in welke week aan welke kerndoelen gewerkt is 30-okt-2020 - Het boek 'Leerlijnen voor het basisonderwijs' bevat leerdoelen voor groep 1 t/m 8. Ook de referentieniveaus zijn in dit boek verwerkt. De doelen zijn in de ik-vorm beschreven Hieronder leest u hoe de Workshop StemSterren past in onze leerlijn muziek voor het basisonderwijs. Klik hier voor praktische informatie over de Workshop StemSterren. Samenvatting workshop In de workshop gaan de leerlingen aan de slag met hun zangstem, moderne popmuziek en krijgen de leerlingen een training in podium performance CED-Groep© 2012 2 KUNSTZINNIGE VORMING - MUZIEK EN BEWEGEN Leerlijnen Kerndoelen 1.1. Zingen 1. De leerlingen leren liederen uit de eigen en andere culturen alleen en in groepsverband zingen 2.1. Bewegen op muziek 2. De leerlingen leren bewegen op een gespeeld ritme, op actuele of op meer traditionele muziek, waarbij z

17-feb-2019 - Leerlijnen Ben je op zoek naar heldere en overzichtelijke leerlijnen voor het basisonderwijs? Wij hebben deze leerlijnen voor je uitgewerkt per vakgebied, in leerlingtaal. Deze leerlijnen geven inzicht in wat een leerling in een elke groep moet leren. Door deze leerlijnen wordt het een stuk eenvoudige De leerlijn Mediawijsheid voor het basisonderwijs heeft als doel om leerlingen in de bovenbouw te leren om veilig en verstandig om te gaan met internet en sociale media 21-jun-2020 - Het boek 'Leerlijnen voor het basisonderwijs' bevat leerdoelen voor groep 1 t/m 8. Ook de referentieniveaus zijn in dit boek verwerkt. De doelen zijn in de ik-vorm beschreven Deze leerlijn programmeren is bedoeld voor onderbouw, middenbouw, bovenbouw in het basisonderwijs. In de leerlijn komen begrippen en principes aan de orde die horen bij programmeren. Het bestaat uit uitleg over basisbegrippen van programmeren, doelen en activiteiten voor in de klas voor de leerlingen. Digitale geletterdheid po In de nota 'Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen' is voor het hele onderwijs, dus niet alleen voor het basisonderwijs, maar voor álle leerlingen van basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs, vastgelegd wat leerlingen moeten kunnen en kennen op het gebied van Nederlandse taal en rekenen en wiskunde

Leerlijnen +leerhulp - Samenvatting Basisdocument Bewegingsonderwijs voor het Basisonderwijs Leerlijnen (thema\'s) leerhulp: balanceren, steunzwaaien, over de kop gaan, steunspringen,... Bekijk meer. Universiteit / hogeschool. Hogeschool van Utrecht. Vak. Minor bewegingsonderwijs. Titel van het boek Basisdocument Bewegingsonderwijs voor het. Leerlijn muziek voor het bespelen van instrumenten 50 Leerlijn dans 55 groep 1 en 2 56 groep 3 en 4 59 de mIssIe In het basIsonderwIjs van de LIndenberg Is: doorlopende leerlijn voor meerdere kunstvakken voor diverse leeftijdgroepen

Leerlijn programmeren voor het basisonderwijs. Erik Woning | 30 juni 2016 Categorie: 21e eeuwse vaardigheden, Onderwijs. Tags: leerlijn, basisschool, programmeren. lees verder. Mbo Microregeling: tien mediawijze leerlijnen voor het mbo. Mary Berkhout-Nio | 23 juni 201 Voor de overige onderdelen zijn (klassikale) lessen waarin leerlingen samen kunnen praten, schrijven en luisteren juist heel belangrijk. De leerlijn taal hebben wij ontwikkeld om leerkrachten bouwstenen te geven voor het aanbieden van deze overige onderdelen, als houvast voor het vormgeven van doelgerichte taallessen voor het vormgeven van de doorgaande lijn is 'gedeelde visie' het eensluidende ant-woord. Het gaat dan om visie op ontwikke-len, spelen, leren, in het basisonderwijs om de doorgaande lijn vorm te geven. 'De uitwerking van de doorgaande lijn betekent keuzes e Tussen het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs liggen nog steeds de nodige hobbels op de weg. Er moeten gemeenschappelijke kerndoelen komen voor het gehele funderend onderwijs, voor kinderen van twee tot vijftien jaar, vindt Jos Letschert, deskundige op het gebied van lesprogramma's Het onderzoek laat echter zien dat er problemen ontstaan wanneer leerlingen op de havo of vwo komen. Daar krijgen ze de standaardregel voor het vermenigvuldigen van breuken aangeboden; 'teller keer teller, gedeeld door noemer keer noemer'. Met als uitgangspunt dat het fundament hiervoor in het basisonderwijs is gelegd

 • Best Hunter pets.
 • Webcam A28 Amersfoort.
 • Camping meer van Genève Frankrijk.
 • Boete vissen Frankrijk.
 • Exotherm en endotherm.
 • Matisyahu cincinnati.
 • Vll theaterteksten.
 • Panotour Pro Kolor.
 • Herhaling 8 letters.
 • ZARA SANDALEN kind.
 • Kruidvat luiers maat 1.
 • Wilde bijen nest verwijderen.
 • Blauwe verkleuring elleboog.
 • Super Soil kopen.
 • Yamaha neos 2016.
 • Gossen Metrawatt handleiding.
 • Engels toetsenbord apenstaartje.
 • Chili con carne Jeroen Meus.
 • Fuchsia shirt dames.
 • Chinese Nederlanders.
 • Klein Berchemstraat 1, 1081 Koekelberg.
 • Witte agaat hanger.
 • DUPLO brug trein.
 • Slangenprint rok.
 • Elliot osbourne.
 • Grens loofbos taiga: °c in de winter.
 • Pasabahce wijnglazen action.
 • Jaga Tempo ontluchten.
 • Elliot osbourne.
 • Lissabon citytrip.
 • Hotels Boedapest goedkoop.
 • Chimichanga kip.
 • Will Tura liedjes.
 • Oranje onder 14 selectie 2019.
 • Hermès slippers mannen.
 • GTA San Andreas PS4 Review.
 • Wilde dieren stickers.
 • Chinees restaurant dampoort.
 • F1 fuel.
 • Gyno Daktarin kind.
 • Big Brother 2021.