Home

Onderzoek diversiteit onderwijs

Diversiteit met als doel het samen opleiden en onderzoek doen in de schoolcontext verder te versterken en zo bij te dragen aan de verbetering van kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Veel leerkrachten ervaren handelingsverlegenheid Vragen en ervaringen centraal Leerkrachten hebben in toenemende mate te maken met divers samengestelde klassen. De onderzoekslijn Diversiteitsvraagstukken draagt met praktijkonderzoek bij aan kennisontwikkeling en -verspreiding. Het team van lector De Jong neemt het onderwijsproces van Inholland onder de loep om kansen en knelpunten rond diversiteit te vinden en de opleidingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van diversiteitsbeleid Meetladder Diversiteit Onderwijs De meetladder omvat een lijst met algemene uitgangspunten voor diversi- teitsgevoelig opleiden en een bondige omschrijving daarvan Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek en tussen beleid en onderzoek te verbeteren

Het expertisecentrum Inclusive Society voert samen met hogeschool VIVES een onderzoek naar de diversiteit in het hoger onderwijs. Het doel? De belemmerende en faciliterende factoren voor (potentiële) studenten met een migratieachtergrond in kaart brengen om de integratie van deze groep studenten in het hoger onderwijs te verbeteren Het Kohnstamm Instituut doet al heel lang onderzoek naar het omgaan met verschillen in onderwijs, opvang, opleiding en jeugdhulp. Dit betreft ook onderzoek naar effecten van diversiteit, zoals segregatie in het onderwijs, invloed van klassensamenstelling, bi-etniciteit, en naar beleidsaspecten en beleidsmaatregelen, zoals het onderwijsachterstandenbeleid DISCO - online screening van leraren hun attitude en gevoel van bekwaamheid om met diversiteit om te gaan. DISCO - Diversiteitsscreening onderwijs is een nieuw meet- en reflectie-instrument dat de attitude en het gevoel van bekwaamheid om om te gaan met diversiteit in het onderwijs van (toekomstige) leraren in kaart brengt Met het onderzoek is ook bekeken hoe men in het onderwijs met psychisch kwetsbare kinderen en jongeren omgaat. En wat zij en hun ouders daarvan vinden. Er zijn ruim dertig vragen voorgelegd aan in totaal 1082 kinderen en jongeren (10-14 jaar). Ook hun ouders (1082) en 1062 leraren of betrokkenen bij het onderwijs zijn ondervraagd

Blogcollectief Onderzoek Onderwijs Wij willen onderwijskundig onderzoek toetsen aan onze dagelijkse onderwijspraktijk en ervaringen uitwisselen over wat werkt en niet werkt in de klas. en in leiderschap op scholen met een grote culturele diversiteit Het antwoord van Ohran Agirdag (KU Leuven) in zijn boeiende boek Onderwijs in een gekleurde samenleving is 'ja'. Veel hangt echter volgens hem af van de manier waarop schoolteams inspelen op de diversiteit van hun leerlingpopulatie. Niet alles, want ook de leerlingen zelf moeten het engagement opnemen en het handelingsvermogen ontwikkelen om het beste va In 2012 zijn in de kerndoelen respectvolle omgang met seksualiteit en seksuele diversiteit als onderwerp opgenomen. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de inspectie onderzoek gedaan naar de invulling hiervan door scholen voor basis-, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Hiervoor heeft de inspectie onderzoek gedaan op 67 scholen

‘Ik accepteer jou, maar niet helemaal’ – een gesprek met

Diversiteit en inclusie beter verankeren, in bijvoorbeeld de beoordeling van onderzoeksvoorstellen en accreditaties. Betere en bredere monitoring van diversiteit in het onderwijs en onderzoek, inclusief sociale veiligheid en inclusie. Een awardsysteem instellen om beleid en financiering divers en inclusief te maken Het Steunpunt Diversiteit en Leren-UGent voert dit onderzoek uit samen met HIVA-KU Leuven (hoofdpromotor) en GERM-ULB. De uitwerking van de diversiteitsbarometer onderwijs beoogt drie doelstellingen: Een literatuurstudie over de bestaande onderzoeken over diversiteit, discriminatie, (on)gelijke kansen in het onderwijs; Inzicht verwerven in Dit is een vervolg op 'Lerend onderwijs voor een lerend Nederland' en bevat een advies over hoe we onderwijs en onderzoek beter kunnen verbinden aan elkaar. Dit doen we door bestaande kennis te onsluiten voor het onderwijs, het ontwikkelen van kennis- en onderzoeksagenda's en het bekostigen van onderzoek naar vraagstukken uit de onderwijspraktijk

Er moet in het hoger onderwijs en onderzoek geen 'barometer' voor diversiteit komen, vindt de Tweede Kamer. Ook mag er geen 'diversiteitspolitie' op de campus rondlopen. Dat staat in moties die gisteren in de Kamer een meerderheid kregen. Veel Kamerleden voelden weerzin tegen het Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek Het lectoraat onderscheid drie onderzoeksgebieden: 1. Leren en innoveren. Leren en innoveren gaat over de wijze waarop organisaties de samenwerking tussen verschillende mensen kunnen bevorderen om van elkaar te leren en samen te innoveren

Diversiteitsvraagstukken Inhollan

 1. Blogcollectief Onderzoek Onderwijs Wij willen onderwijskundig onderzoek toetsen aan onze dagelijkse onderwijspraktijk en ervaringen uitwisselen over wat werkt en niet werkt in de klas. Veel hangt echter volgens hem af van de manier waarop schoolteams inspelen op de diversiteit van hun leerlingpopulatie
 2. De Diversiteitsbarometer Onderwijs is het laat-ste deel van een drieluik. De eerste twee delen gingen over Werk (2012) en Huisvesting (2014). Onderwijs is één van de essentiële schakels en wellicht de belangrijkste voorwaarde voor de integratie van personen in de samenleving, om uitsluiting te bestrijden en om burgerrechten te kunnen uitoefenen
 3. Als gevolg is de etnische diversiteit het hoogst bij de jongste generaties: in 2015 hadden twee op drie jongeren in Antwerpen of Brussel een migratieachtergrond (Geldof, 2015). Om deze reden dient het onderwijs zich aan te passen aan deze toenemende diversiteit, wat een groeiende uitdaging vormt voor scholen (Van Avermaet & Sierens, 2012)

Projectendatabase onderwijsonderzoek NR

 1. van Ryan en Deci (2000). Deze theorie heeft in dit onderzoek gefungeerd als het vermogen om te gaan met culturele diversiteit door de elementen aan te laten sluiten op de context van het onderwijs. Dit onderzoek is kwalitatief uitgevoerd. Door middel van interviews is data verzameld bij de MBO-instellingen
 2. Ook de Inspectie van het Onderwijs (2007) constateert dat scholen het lastig vinden om de verschillende culturen op een vruchtbare manier te benutten in het onderwijs. Doel van het onderzoek Het doel van dit onderzoek is kenmerken van een kansrijke aanpak voor het omgaan met culturele diversiteit in het onderwijs op te sporen
 3. De kwaliteit van onderwijs en onderzoek moet leidend zijn, vond de SGP, en een 'activistische inzet op diversiteit' kan hiermee op gespannen voet staan. Dus zou de regering 'actief en expliciet' moeten waarborgen dat de inzet op diversiteit geen afbreuk doet aan de kwaliteit, aldus een motie
 4. De onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit van het Domein Onderwijs & Innovatie draagt met praktijkgericht onderzoek bij aan de kwaliteit van het leren van leerlingen en studenten. We streven daarbij naar duurzame pedagogische en didactische verbetering en vernieuwing

Uitkomsten onderzoek. De uitkomsten van de onderzoeken worden gedeeld met alle opleidingen die de kennis kunnen gebruiken bij de inrichting van het onderwijs, de studiebegeleiding en bij de professionalisering van docenten Diversiteit en kwaliteitsvol onderwijs kunnen perfect samengaan. Daar bestaat voldoende wetenschappelijk bewijs voor. Het blijkt ook uit de vele voorbeelden van scholen in binnen- en buitenland. Helaas vind je die nauwelijks terug in de studieboeken en cursussen die de toekomstige generaties professionals klaar moeten stomen, van leraren tot schoolleiders en van sociaal werkers tot beleidsmakers

Onderzoek: diversiteit in het hoger onderwijs UCLL

Diversiteit Kohnstamm Instituu

 1. Dat is nodig omdat er relatief weinig onderzoek beschikbaar is waarin een beeld wordt gegeven van monoreligieus onderwijs. De opbrengsten van ons onderzoek kunnen bijdragen aan antwoorden in school- en overheidsbeleid op de vraag hoe orthodox-christelijk onderwijs zich kan verhouden tot een toenemende culturele en religieuze diversiteit in de Nederlandse samenleving
 2. der representatief en daarmee beperkt van kwaliteit en impact. Gelijke kansen. Het actieplan komt voort uit signalen die er op wijzen dat binnen het hoger onderwijs en onderzoek geen gelijke kansen bestaan
 3. benutten in het onderwijs. 1.2 Doel van het onderzoek Het doel van dit onderzoek is kenmerken van een kansrijke aanpak voor het omgaan met culturele diversiteit in het onderwijs op te sporen. Daartoe worden trends en uitdagingen op het terrein van culturele diversiteit in kaart gebracht en word
 4. De Kenniswerkplaats Diversiteit is een samenwerking tussen de gemeente Den Haag, Opleidingsschool Netwerk Opleiden Docenten (NOD) Haaglanden, Haagse scholen, Universiteit Leiden, de Haagse Hogeschool, Lerarenopleiding TU Delft en de Erasmus Universiteit. Er wordt onderzoek gedaan naar diversiteit in de breedste vorm
 5. ister Van Engelshoven in haar brief het belang van diversiteit binnen lectoraten. Een onderwerp dat de

Inspiratiedag School Onderzoek 2019: presentaties

Resultaten onderzoek psychische diversiteit op schoo

Culturele diversiteit in het klaslokaal - herblogd

8 van dit onderzoek vormt de basis voor verder verdiepend onderzoek op deelaspecten en de ontwikkeling van handvatten om het vermogen van scholen te vergroten om recht te doen aan verschillen tussen leerlingen in het onderwijs. Het onderzoek past bij het voornemen van de SLO om meer aandacht te besteden aan culturele diversiteit in haar werk als nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling In dit onderzoek ligt de aandacht op de culturele competentie van onderwijsprofessionals. Uiteindelijk is het goed omgaan in het onderwijs met culturele diversiteit een belangrijke voorwaarde om bij te dragen aan minder polarisatie in de samenleving De onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit draagt met praktijkgericht onderzoek bij aan de kwaliteit van het leren van leerlingen en studenten. W..

Diversiteit en inclusie is een urgent thema in het hoger onderwijs. Onderzoek na onderzoek toont aan dat sommige groepen studenten steeds meer barrières naar en in het hoger onderwijs tegenkomen. Sommige groepen studenten, waaronder studenten met een migratieachtergrond, slagen substantieel vaker niet in het halen van een diploma Het landelijk platform waar jij je kunt laten inspireren en informeren over diversiteit en inclusie binnen het hoger onderwijs in Nederland. Over Het Inclusive Teaching & Learning Center is een online platform uitgevoerd door ECHO (Expertisecentrum diversiteitsbeleid) in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenscha Diversiteit gaat over verschillen en overeenkomsten, inclusie over het inzetten van ieders uniekheid. Diversiteit & inclusie bevorderen de inzet van een goede mix van talenten in de organisatie. Het gaat om de juiste persoon op de juiste plaats waarbij, in aansluiting op het identiteitsbeleid, uitgegaan wordt van 'iedereen telt, de gehele mens' onderzoeken, brengen partijen bij school hebben wij niet meegenomen in dit onderzoek. Het gaat om inclusief onderwijs zoals mooi verbeeld wordt in onderstaand schema. 4 We gaan in op: het vieren van diversiteit, school als gemeenschap, hoge verwachtingen van leerlingen (cultuur),. Diversiteit en de pedagogische functie van het onderwijs mate van beleidsvrijheid wat hun pedagogische functie betreft. De inhoud en vormgeving ervan is bepaald geen uitgemaakte zaak (Onderwijsraad, 2011). De toegenomen etnische diversiteit van de leerlingpopulatie brengt daarbij nieuwe vragen met zich mee

Vallen etnische diversiteit en kwalitatief hoogstaand

Alle berichten over Onderzoek Werkdruk en diversiteit in het hoger onderwijs gaan niet goed samen. 23 november 2018 om 01:59 door de redactie Als het hoger onderwijs een succes wil maken van diversiteit dan is er meer tijd en ruimte nodig. Zegt. Onderzoek: diversiteit en inclusiviteit geen prioriteit op werkvloer Op de werkvloer bij Nederlandse bedrijven is er weinig aandacht voor diversiteit en inclusiviteit, blijkt uit een onderzoek. Deze week is de inspectie gestart met een onderzoek naar de manier waarop scholen basiswaarden bevorderen, als onderdeel van de wettelijke burgerschapsopdracht van scholen. Het onderzoek richt zich onder meer op hoe scholen invulling geven aan thema's waarover morele opvattingen sterk kunnen verschillen, bijvoorbeeld seksuele diversiteit. De inspectie bezoekt zowel aangekondigd als. Hoe meer diversiteit van zienswijzen, culturen, kennis en ervaringen, hoe meer innovatie en creativiteit in het onderwijs en onderzoek van de EUR. Daarom is diversiteit een belangrijk strategisch speerpunt van de EUR en wordt er gestreefd naar een divers personeelsbestand in de breedste zin van het woord

Het onderzoek gaat onder andere onvoldoende in op de verantwoordelijkheden van schoolbesturen op het gebied van goed werkgeverschap en adequate huisvesting. Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad: Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat we met het beschikbare geld slechts onderwijs van een minimum aan kwaliteit kunnen verzorgen in Nederland Raisa Blommestijn levert in dit ingezonden opiniestuk fundamentele kritiek op het Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, dat minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Ingrid van Engelshoven (D66) woensdag presenteerde. 'Ronduit denigrerend De positie van postdoc onderzoek/ docent bestaat voor 50% uit onderzoek en 50% uit onderwijs. Het doel van het onderzoek gerelateerd aan deze post doc functie draagt specifiek bij aan thema's die gerelateerd zijn aan inter- and transdisciplinair learning; hoe toekomstige onderzoekers het beste voorbereid kunnen worden op inter- en transdisciplinair onderzoek waarbij beter wordt aangesloten.

RHEA vervult al gedurende meer dan 20 jaar een voortrekkersrol inzake onderwijs rond gender en diversiteit. RHEA stond mee aan de wieg van de interuniversitaire Master Gender & Diversiteit die in het academiejaar 2014-2015 van start ging. Binnen de VUB biedt RHEA ook de keuzevakken 'Inleiding tot de genderstudies' en 'Gender, Diversity & Politics' aan Rechtse partijen kwamen vandaag in aanvaring met partijen aan de linker kant van het politieke spectrum over het tegengaan van racisme en discriminatie in het hoger onderwijs en onderzoek. Met name VVD en SGP bekritiseerden in de Tweede Kamer het 'Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie'. Wat heeft diversiteit nu met kwaliteit in het hoger onderwijs [ Onderzoek diversiteit cultuursector Uitsplitsingen BIS-instellingen en niet-BIS-instellingen Stefan van der Veen Nienke Bilo Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cul wikkelingen in Nederland rond etnische en culturele diversiteit. Dit beeld is gebaseerd op overheidsdocumenten, sociaal-cultureel onderzoek en een survey onder vierhonderd directeuren van basisscholen en tweehonderd directeuren van scholen voor voortgezet onderwijs (DUO onderwijsonderzoek, 2017)

Dat staat in moties die dinsdag 1 december in de Kamer een meerderheid kregen. Veel Kamerleden voelden weerzin tegen het Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek.. Waarom zou je etniciteit en migratieachtergrond van studenten en medewerkers registreren, vroeg bijvoorbeeld de VVD zich af Onderzoek naar duurzaamheid; Duurzaamheid in het onderwijs; Nieuws; Diversiteit en inclusie. Diversiteit en inclusie bij de UvA; Beleidskader diversiteit; Mentorprogramma's en trainingen; UvA Pride; Ondersteuning voor vluchtelingen; Feiten en cijfers diversiteit; Toegankelijkheid en gelijke kansen; Sociale veiligheid. Veilige omgeving. Je voert zelfstandig onderzoek uit in jouw onderwijspraktijk. Daarnaast doe je nieuwe inspiratie op tijdens diverse gastcolleges en een (optionele) internationale studiereis naar één of meerdere interessante onderwijslanden. De master Talentontwikkeling & Diversiteit is gericht op professionals met onderwijs- en/of opvoedingstaken Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit (in een bredere definitie dan alleen nationaliteit, leeftijd en geslacht) de kwaliteit van onderwijs en onderzoek bevordert. Een universiteit met aandacht voor diversiteit en inclusiviteit groeit uit tot een academische gemeenschap waar individueel talent tot bloei komt

Omgaan met seksualiteit en seksuele diversiteit - onderwijs

Nieuw nationaal actieplan voor diversiteit en inclusie

Leerkrachtondersteuning binnen diversiteitvol onderwijs. Kwalitatief onderzoek naar het perspectief van Vlaamse leraren op ondersteuning, Deze masterproef kadert binnen de internationale tendens naar meer diversiteit en inclusie 1 in het onderwijs. Steeds meer leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften worden in de reguliere school opgenomen Het onderwijs is de laatste decennia ongetwijfeld veel diverser geworden. In deze uiteenzetting wordt er stilgestaan bij een aantal uitdagingen (en opportuniteiten) van etnische diversiteit in het onderwijs. De belangrijkste uitdaging is wellicht etnische en sociaaleconomische ongelijkheid in schoolprestaties Werken in Onderwijs onderzoekt hoe onderwijsprofessionals omgaan met en sturing kunnen geven aan ontwikkelingen in deze beroepsgroep, hun onderwijsorganisaties en zichzelf Het onderwijs in Vlaanderen steunt sterk op de pedagogische vrijheid en de vrije schoolkeuze die dit recht waarborgt. Echter, waar Vlaanderen het relatief goed doet in internationale ranglijsten, worstelt het onderwijs met thema's rondom diversiteit en inclusie onderzoek naar de manier waarop docenten omgaan met hun diverse studentenpopulatie. in dat onderzoek komt steeds naar voren dat diversiteit weliswaar meestal als belangrijk wordt bestempeld, maar toch bijna altijd een lage prioriteit krijgt. diversiteit krijgt alleen urgentie in Goed onderwijs.indd 13 28-1-2014 14:11:4

De pedagogische functie van het onderwijs behoeft structurele aandacht. Dit geldt nog sterker voor scholen die vanwege de toegenomen etnische diversiteit van hun leerlingpopulatie voor nieuwe pedagogische uitdagingen staan. Dit artikel beoogt, op basis van twee recente reviews van onderzoek naar diversiteit in het onderwijs,. Waarom diversiteit tot de kern van onderwijs hoort Piet Van Avermaet professor multiculturele studies aan de Universiteit Gent directeur Steunpunt Diversiteit en Leren We kunnen het regelmatig in de kranten lezen: we hebben als samenleving een probleem om met diversiteit om te gaan. De koppen liegen er niet om. Zo stelde De Morgen van 8 februar

Steunpunt Diversiteit & Leren Diversiteitsbarometer

Onderwijs en onderzoek PO-Raa

27 juli 2020 / in Onderzoek, Onderzoek diversiteit / door Diane. Nieuw onderzoek naar interventies voor het bevorderen van kansengelijkheid. Lees meer. Het Kohnstamm Instituut doet onderzoek op het gebied van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp L. Blaton and P. Van Avermaet, Eindrapport Omgaan met diversiteit in onderwijs. Fundamenteel diepteonderzoek naar krachtige leeromgevingen in drie GOK-scholen. 2010. @misc{7902209, abstract = {Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek vormt, zoals hoger aangegeven, een van de pijlers van de werking van het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen (GOK) Verder laten we ons onderwijs zo goed mogelijk aansluiten op inhoud, motivatie, niveau en omstandigheden van elke student. Ook met ons praktijkgericht onderzoek steunt de HU diversiteit en inclusie. Zo zijn we betrokken projecten voor daklozen, voor mensen met schuldhulp en andere groepen die het sociaal, fysiek, psychisch of economisch moeilijk hebben Om ons onderwijs gezond en toekomstbestendig te houden, heeft het UMC Utrecht speciale aandacht voor diversiteit en inclusie. Inclusief en toegankelijk onderwijs, waarin aandacht is voor diversiteit, heeft effect op al onze studenten P. Van Avermaet, S. Slembrouck, and A.-M. Vandenbergen, Talige diversiteit in het Vlaams onderwijs: problematiek en oplossingen, vol. 30. Brussel: KVAB Press, 2015. @book{7243855, abstract = {Dat de maatschappij en dus ook scholen in Vlaanderen in de voorbije decennia als gevolg van migratie minder homogeen zijn geworden op etnisch en talig vlak staat vast

Kamer torpedeert plannen voor diversiteit in hoger onderwijs

In ons onderwijs zullen resultaten uit actueel onderzoek en de maatschappelijke toepassing daarvan in de beroepspraktijk gecombineerd moeten worden tot interessante up-to-date onderwijsprogramma's. Cyclische evaluatie van de inhoud, de didactiek en de toepasbaarheid van het onderwijs in het dagelijkse werk is essentieel voor de kwaliteit ervan, zowel voor de beroepsgroep als voor de. Uit verscheidene onderzoeken blijkt dat het soms schort aan kennis en handelsverlegenheid omtrent onderwerpen zoals (seksuele) diversiteit bij docenten. Velen van hen geven aan behoefte te hebben aan meer scholing en/of voorlichting om als docent een rol te kunnen aannemen in het kader van het voorkomen van discriminatie, vooroordelen, stereotypering en beeldvorming Onderzoek samen met je leerlingen waar de grenzen van het heelal zouden kunnen liggen. Ontdek de enorme diversiteit aan leven om ons heen. Maak een reis door de bijzondere wereld van Uitvindingen en Ontdekkingen.Verken de lange geschiedenis van onze aarde en de manier waarop verschillende continenten in het verleden zijn ontstaan. Denk na over hoe en waarom grotten en hutten zijn geëvolueerd. De agenda beschrijft de thema's waarover meer onderzoek vereist is om de kennis over de ontwikkeling van de jeugd, over de opvoeding en over het onderwijs te vergroten. Het gaat dan om de thema's leren en ontwikkelen in verschillende contexten, diversiteit en (on)gelijkheid en normativiteit van opvoeding en onderwijs

Gestart wordt met een onderzoek naar de huidige praktijk; het handelen, de opvattingen, de dilemma's van leraren worden in kaart gebracht, naast de manier waarop zij verwachtingen vormen. In deelstudie 2 wordt onderzocht welke inhouden en vormen van voortgezette professionalisering leraren als effectief ervaren voor hun ontwikkeling op het gebied van het afstemmen op diversiteit in de klas Elektronisch tijdschrift voor de Nederlandse taal en cultuur sinds 1992 (voorheen: Neder-L) ISSN 0929-6514. Bijdragen zijn welkom op redactie@neerlandistiek.n Het primair onderwijs wil meer diversiteit in de onderwijsteams. Jammer genoeg kiezen maar weinig jongens voor de pabo en van die kleine groep valt een groot deel uit vóór de eindstreep. Ze beginnen enthousiast aan de opleiding maar komen niet in het primair onderwijs terecht

Onderzoek Lectoraat Diversiteit

Diversiteit. Iedereen heeft recht op een goede gezondheid en op een passende zorg, ongeacht leeftijd, sekse, seksuele voorkeur, het al dan niet hebben van een beperking en bijvoorbeeld culturele achtergrond Diversiteit op de werkvloer is niet altijd een doorslaand succes. Dat geldt bijvoorbeeld voor de politie, de rechtspraak en het onderwijs. Onderzoek laat namelijk zien dat juist zo'n als 'stroef' ervaren proces uiteindelijk vaak tot een betere uitkomst leidt WOA: wie zijn wij? In de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) voeren scholen en kennisinstellingen sinds 2016 samen onderzoek uit naar thema's die van belang zijn in een grootstedelijke omgeving. Het kernconsortium van de WOA bestaat uit drie Amsterdamse schoolbesturen: ASKO, STAIJ, Sirius, en de kennisinstellingen UvA, HvA en het Kohnstamm Instituut. Per onderzoeksproject kan het. Eerder onderzoek laat zien hoe initiatieven uiteenlopende invullingen van 'sensitiviteit voor diversiteit' hanteren - vaak ad hoc en tijdelijk en richten zich vooral op cognitieve aspecten. Er is weinig aandacht voor de uitvoering, vormgeving en competenties van, voor en door professionals in de praktijk

Samen onderzoek doen naar diversiteit Gepubliceerd op 22 mei 2018. De groeiende diversiteit op Haagse scholen en hoe hiermee om te gaan, was een reden om de Kenniswerkplaats Diversiteit op te richten. Doel is om samen een bijdrage te leveren aan het oplossen van problemen die binnen de Haagse scholen leven Theoretisch en empirisch onderzoek naar roeping binnen het professioneel zelfverstaan Centraal. 24 april 2015 / 2 Comments. Onderwijsfilsofie.nl biedt een inventarisatie van gedachtenvorming omtrent onderwijs, leren en lesgeven. Een diversiteit aan referenties is hier verzameld, met nadruk op niet-academische geschriften en onwetenschappelijke. Diversiteit & Inclusie LKCA maakt zich sterk voor een diverse en inclusieve culturele sector. Waar iedereen toegang heeft tot cultuureducatie en amateurkunst ongeacht (etnische) achtergrond, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of beperking Onderwijs en onderzoek Onderwijs Duurzaamheid, klimaatverandering, waterschaarste en andere cruciale onderwerpen die betrekking hebben op het overleven van mens, dier en ecosystemen op aarde: daar gaat het om bij Science for Sustainability - een van de kernthema's van de Vrije Universiteit

Onderzoek diversiteit cultuursector | 9 1 Bijlage 1 Aanpak van het onderzoek Dit onderzoek naar de diversiteit van culturele instellingen en adviesraden en cul-tuurfondsen heeft vooral een kwantitatief karakter, maar wordt via interviews, een verdiepingssessie, analyse van jaarverslagen en literatuuronderzoek aangevuld met kwalitatieve analyses Helaas zijn er obstakels voor deelname aan onderwijs en het verkrijgen van betaald werk. Wij onderzoeken hoe de weg naar participatie voor migranten versoepeld kan worden, zowel op lokaal als op landelijk niveau

diversiteit Blogcollectief Onderzoek Onderwijs

Het VUB Expertisecentrum RHEA voert al decennia toonaangevend onderzoek uit over gender, diversiteit en intersectionaliteit en stond aan de wieg van de interuniversitaire master Gender en Diversiteit. Het BIRMM-netwerk focust dan weer op onderzoek over migratie en minderheden, en diversiteit in het onderwijs staat eveneens op haar agenda culturele verschillen wordt daarmee een belangrijk aandachtsgebied in het onderwijs. Uit onderzoek van de Inspectie (2006, 2007) blijkt dat scholen het leren omgaan met diversiteit weinig planmatig invullen en uitvoeren. In de toegenomen aandacht die er is voor het bevorderen van burgerschap blijkt kennismaken met (andere) culturen ee

Omgaan met culturele diversiteit in het onderwijs

Samen kunnen we inclusie en diversiteit in de culturele Type content; beeldend dans erfgoed muziek theater en drama. hoger onderwijs mbo en diversiteit internationaal jongeren kwaliteit leerlijnen legitimering LKCAtelier mensen met een beperking ondernemerschap onderzoek ouderen overheidsbeleid pedagogiek podiumkunsten. Hij redigeerde een vierdelige encyclopedie over diversiteit en onderwijs (2012) en schreef The Routledge International Companion to Multicultural Education (2009). In internationaal vergelijkend onderzoek kijkt hij onder meer hoe machtsstructuren groepen uitsluiten op grond van etniciteit, taal, sekse of religie Verbindt onderzoek en onderwijs. Onze resultaten komen terecht in ons eigen onderwijs, en we gaan voor dienstverlening die een optimale benutting van resultaten door het werkveld waar kan maken. Groeikracht in 3D : Leren en onderwijzen voor Diversiteit, Democratie en Duurzaamhei

Intercultureel Onderwijs (afkorting: ICO) is de Nederlandse benaming en invulling van wat in de internationale literatuur meestal multicultureel onderwijs wordt genoemd. ICO is onderwijs dat is bedoeld om leerlingen voor te bereiden op hun deelname aan de multiculturele maatschappij. Sinds 1985 zijn Nederlandse scholen verplicht om aandacht te besteden aan Intercultureel Onderwijs Onderzoek naar burgerschap, diversiteit en de kunsten. Het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) heeft UrbanParadoxes gevraagd een benchmark/inventarisatie onderzoek uit te voeren ter voorbereiding van de 'Inclusiviteitsagenda - horizon 2030' zoals geformuleerd in het KCO-beleidsplan 2021-2024

‘Een hoofddoek zou geen big deal mogen zijn’ — AchtergrondWaar staan we voor? | LiZaCentraal Diagnostisch Laboratorium | LAB Maastricht UMC+Onderzoekend leren & Ontwerpend lerenAlarmerend weinig diversiteit onder Vlaamse leerkrachten
 • Cursus B1 schrijven.
 • Calorieën champignons rauw.
 • Auto vragen.
 • Plukken uit de natuur.
 • Smuldier ervaringen 2018.
 • Libra tattoo betekenis.
 • Professionele Optrekstang.
 • Nintendo Wii release date.
 • Storegga Slide.
 • The Wonder Years Gent.
 • AMG Haze Leafly.
 • Colossus 2500 bijwerkingen.
 • Rozenblaadjes drogen.
 • Bach Minuet in G pdf.
 • Grote getallen afronden.
 • Aantal rokers per land.
 • Hirschhornsalz kopen.
 • Adaptive xenon.
 • Inductief elektriciteit.
 • Online drawing.
 • Nefit TrendLine AquaPower Plus hrc30 CW6 handleiding.
 • Piston Cup race spel spelregels.
 • Waar woont Jan Cremer.
 • Wulp grutto.
 • Milon Cirkel apparaten.
 • Dassault Falcon 6X.
 • Luchtdruk.
 • Royce Ratelband.
 • Dolfinarium Vacatures.
 • Formula 1 wallpaper.
 • Geloofstoerusting dagboek.
 • Burstner camper enkele bedden.
 • Zuideinde 235 Oostzaan.
 • Kung Fu Panda films.
 • Zichtbare rits inzetten.
 • In geuren en kleuren Berg en Dal gesloten.
 • Workout routine push pull.
 • Club Marvy BUNGALOW.
 • Airsoft Patches.
 • Bergkristal ketting.
 • Lormetazepam zonder recept kopen.